1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 “การอบรมเชิงปฏิบัติการยืดอายุผลิตภัณฑ์ และการขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์” ประจำเดือนสิงหาคม

ED02 “การอบรมเชิงปฏิบัติการยืดอายุผลิตภัณฑ์ และการขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์” ประจำเดือนสิงหาคม

ข้าพเจ้านางสาวธิดารัตน์  บุตรงาม เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล

การปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม  ข้าพเจ้าได้จัดอบรม 2 กิจกรรม ดังนี้

  1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงการยืดอายุผลิตภัณฑ์ วันที่ 7-8 สิงหาคม 2564
  2. อบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และการขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564

ก่อนจะจัดการอบรมในหัวข้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงการยืดอายุผลิตภัณฑ์ วันที่ 7-8 สิงหาคม 2564  ท่านอาจารย์หัวหน้าโครงการได้นัดประชุมผู้ปฏิบัติงานผ่านทางโปรแกรม Google Meet เพื่อแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน การจัดอบรมได้แบ่งผู้ปฏิบัติงานออกเป็น 2 ทีม วันจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานทีมที่ 1 ได้รับผิดชอบเป็นทีมที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ ตำบลบ้านยาง และทีมที่ 2 ได้รับผิดชอบงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งทีมนี้มีคณะอาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมอาหารเเละเเปรรูปเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เรื่องการยืดอายุของพริกแกง โดยการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมผ่านทางออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อเป็นการลดการแพร่เชื้อจึงจัดเป็นการอบรมออนไลน์แทน ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนการอบรม (เตรียมอุปกรณ์เพื่อทำพริกแกง) และวันอบรมข้าพเจ้าได้รับหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกให้อาจารย์ผู้ให้ความรู้ผู้อบรม

หัวข้อต่อไปในการจัดอบรมคือ อบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และการขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564 ก่อนการจัดอบรมอาจารย์หัวหน้าโครงการได้นัดประชุมผ่านทางโปรแกรม Google Meet เพื่อให้ทราบรายละเอียดการอบรมและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยได้แบ่งผู้ปฏิบัติงานเช่นเดิมกับการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงการยืดอายุผลิตภัณฑ์ และเป็นการอบรมออนไลน์เช่นเดิม การอบรมครั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์และอำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ผู้ให้ความรู้ในการอบรม ซึ่งระหว่างการอบรมท่านอาจารย์ผู้เป็นวิทยากรได้ให้ความรู้อธิบายเกี่ยวกับการขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตั้งแต่โรงเรือนการผลิตและขั้นตอนการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ อธิบายและยกตัวอย่างว่าควรทำอย่างไรถึงจะผลิตสินค้าได้มีคุณภาพและถูกต้องตามหลักอนามัย เพื่อจะได้ผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพเพื่อเป็นการยกระดับพริกแกง และได้ทดลอง (Lab) ทำการตรวจสอบคุณภาพพริกแกงขนาดทดลองเพื่อให้กลุ่มแม่บ้านพริกแกงบ้านยางได้เข้าใจกระบวนการการตรวจสอบเพื่อขอการรับรองคุณภาพ

การอบรมทั้ง 2 กิจกรรมผู้อบรมได้ลดการรวมตัวโดยแบ่งกลุ่มออกเป็นย่อย ๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ตามมาตรการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

อื่นๆ

เมนู