ข้าพเจ้านางสาวเบญจรัตน์ แต้มโคกสูง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ พื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

งานประจำเดือนตุลาคมเริ่มจากการนัดหมายการประชุมเพื่อวางแผนและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

เมื่อทุกคนได้รับมอบหมายงานต่อไปจะเป็นการนัดหมายในแต่ละกลุ่มเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม ส่วนตัวกลุ่มข้าพเจ้าได้แบบสอบถาม จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐ ชุดที่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผู้แทนตำบล ชุดที่3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแบ่งกันลงพื้นที่สอบถาม ข้าพเจ้าได้แบบสอบถามชุดที่ 2และชุดที่3 ชุดที่ 2 วัตถุประสงค์ของแบบสอบถามต้องการทราบถึงการเปลี่ยนแปลง การได้รับประโยชน์ การมีส่วนร่วมร่วม และความคาดหวัง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T โดยได้ทำการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากนางสาวรวิษฎา แต้มโคกสูง ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางเป็นตัวแทนให้ข้อมูล ส่วนชุดที่ 1 แบบ สอบถามเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐ เป็นการสอบถามเกี่ยวกับโควิด -19 ถามถึงการจัดการภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยตำบลบ้านยาง และสอบถามถึงข้อมูลผู้ป่วยที่หายจาก โควิด -19 ผู้ป่วยที่ยังคงค้างอยู่และที่กักตัวอยู่มีจำนวนเท่าใด การทำงานเกี่ยวกับโควิด-19  ณ ปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง หลังจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล สอบถามเสร็จก็จะรวบรวมเอกสารทั้งหมดเพื่อส่งต่อให้กับทีมที่เก็บข้อมูลต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู