1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T และการปรับปรุงโรงเรือนผลิตพริกแกง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม

ED02 การติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T และการปรับปรุงโรงเรือนผลิตพริกแกง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม

 ข้าพเจ้านางสาวสุภัทรา คะชุนรัมย์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรคณะครุศาสตร์ 

   งานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายลงพื้นที่เก็บขอมูล บริษัท ห้างร้าน หรือกิจการในพื้นที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่น ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หจก.บริษัท ภายในตำบล  มีวัตถุประสงค์ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(U2T)

   วันที่14ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ ที่จะสร้างโรงเรือนทำพริกแกง บ้านผักบุ้ง หมู่16 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ติดต่อกับผู้รับเหมาในตำบล ในฐานะหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมดำเนินงานโครงการ U2Tสถานที่ในการปรับปรุงโรงเรือนว่าต้องแก้ไขปรับปรุงตรงไหนต่อเติมโครงสร้างโดยมีคณะอาจารย์และทีมงานปฎิบัติงานตำบลบ้านยางและคณะอาจารย์ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา อาจารย์ ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อาจารย์ชุลีพร บุ้งทอง และอาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร มาช่วยหาลือแนวทางการออกแบบและปรับปรุงโรงเรือน ว่าควรต่อเติมตรงไหนทำตรงไหนให้ถูกตามมาตฐานวิสาหกิจชุมชนหลังจากหาลือตกลงเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ดำเนินการและประสานงานกับผู้รับเหมากับพี่ซอผู้ควบคุมงานการปรับปรุงโรงเรือนหลังจากตกลงงบประมาณเสร็จแล้วจะดำเนิการปรับปรุงโรงเรือนทันทีในขั้นตอนต่อไป 

 

 

อื่นๆ

เมนู