1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. การลงพื้นที่เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการU2Tของลูกจ้างโครงการตำบลบ้านยางจังหวัดบุรีรัมย์ (ประจำเดือนตุลาคม)

การลงพื้นที่เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการU2Tของลูกจ้างโครงการตำบลบ้านยางจังหวัดบุรีรัมย์ (ประจำเดือนตุลาคม)

ข้าพเจ้า น.ส.สุวนันท์ นิลสระคู เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทบัณทิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรคณะครุศาสตร์(ED02) เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 ตุลาคม 2564

ทางคณะอาจารย์ประจำตำบลบ้านยาง ได้มีการนัดประชุมในวันที่ 05 ตุลาคม 2564 ในการประชุมได้มีการให้สมาชิกใหม่แนะนำตัวเพื่อทำความรู้จักกับทีมและมีการแบ่งทีมย่อยเพื่อลงพื้นที่ทำแบบสอบถามโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการU2T จากการแบ่งทีมย่อยหัวหน้ากลุ่มได้แบ่งงานเพื่อให้ลงพื้นที่ทำแบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมายคือ ลูกจ้างโครงการ ลักษณะของกลุ่มเป้าหมายคือประเภท ประชาชน จำนวน 3 ราย

ในวันที่ 07 ตุลาคม 2564 ได้มีการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 ราย ได้แก่

1.คุณนิโลบล ทินปราณี

2.คุณทัศนี ขิมรัมย์

3.คุณรัตนาวดี แย้มศรี

ในการทำแบบสอบถามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(U2T)โดยในการปฏิบัติหน้าที่โครงการครั้งนี้ท่านได้รับประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงในระดับใด จากการสอบถามทั้ง 3 ท่านพบว่า เมื่อได้เข้าร่วมโครงการนี้ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน เช่น ได้พัฒนาทักษะในด้านต่างๆที่โครงการให้ฝึกและได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้วย และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือ อยากให้มีโครงการนี้ต่อไปเพราะช่วยให้มีรายได้และสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในชีวิตประวันได้

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 หัวหน้าทีมได้มีการนัดหมายเพื่อดูสถานที่ ที่จะทำเป็นโรงเรือนการในผลิตพริกแกง และได้นำทีมลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ คุณป้าศรีทอง รัตนะ ปราชญ์ชาวบ้านด้านอาหารและขนมหวาน อยู่ประจำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน หมู่ 2 ตำบลบ้านยาง ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกในกลุ่มและงบประมาณในการจัดตั้งกลุ่ม รวมทั้งรายได้เฉลี่ยของสมาชิกในกลุ่ม เป็นต้น

    

   

 

 

อื่นๆ

เมนู