1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 กิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลหน่วยงานรัฐและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ED02 กิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลหน่วยงานรัฐและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางทัศนี ขิมรัมย์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท ประชาชน ตำบล บ้านยาง ในส่วนของงานเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ในวันที่ 5  ตุลาคม  ได้มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ดำเนินงานเพื่อแบ่งหน้าที่การ ทำงานโดยจะเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในตำบล ในส่วนความรับผิดชอบของข้าพเจ้า หัวข้อที 8 จากผู้แทนตำบล เจ้าหน้าที่ อบต.ประจำตำบลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการประสานงานประจำตำบล หัวข้อที่ 9 หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการเช่น โรงพยาบาล /พัฒนาชุมชน/รพ.สต.หัวข้อที่ 10 อปท.ตัวแทน อปท ที่มีส่วนร่วมในโครงการ เช่น กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน/นายก อบต./เทศบาลตำบล

ในวันที่ 11ตุลาคม ใด้ลงพื้นที่สอบถาม นาง อัญชลีพร ผ่องบุรุษ ผอ.รพ.สต.ตำบลบ้านยาง ได้มีส่วนร่วมในการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโควิด19ให้แก่คนในชุมชน เช่นให้ใส่หน้าการอนามัย การกินร้อนช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ ทำให้คนในชุมชนมีความรู้และนำไปใช้เพื่อป้องกันตนเองและคนครอบครัวได้และคนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และยังได้ไปสอบถามข้อมูลจาก นาย จำนงค์ ชื่นอุรา ผู้ใหญ่บ้าน ม.18 ถึงการมีส่วนร่วมในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T ทางชุมชนมีการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและยังช่วยให้ข้อมูลของชาวบ้านเพื่อความสะดวกในการลงพื้นที่ และมีความยินดีสนับสนุนโครงการอย่างเต็มที่และเห็นด้วยกับโครงการเพื่อที่คนที่ตกงานคนที่มีรายได้น้อยจะสามารถสร้างรายให้เพิ่มขึ้นแก่ครอบครัวและชุมชน และวันที่ 13 ตุลาคม มีการลงพื้นที่ ม.16 บ้านผักบุ้ง เพื่อที่จะดูสถานที่ปรับปรุงและดำเนินงานจัดตั้งโรงเรือนเพื่อผลิตพริกแกงต่อไป

 

 

ลิงค์วิดีโอ

Tags:

อื่นๆ

เมนู