ข้าพเจ้า นางสาววรรณศรี จันทร์บุปผา ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภท ก.พ.ร. ประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

งานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในเดือนตุลาคม คือ การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดินของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์กับเอกสารสิทธิที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน (ต้นฉบับ) หากพบข้อบกพร่องในการตรวจสอบจะมีการรายงานหัวหน้าฝ่ายทะเบียน ผู้ซึ่งควบคุมดูแลในการปฏิบัติงาน โดยในเดือนนี้ได้มีการตรวจสอบภาพลักษณ์โฉนดที่ดิน จำนวนทั้งสิ้น 8,990 แปลง ซึ่งถือว่าทำได้สูงกว่าแผนงาน และการทำลายสารบบของแต่ละตำบล อีกทั้งได้ปฏิบัติงานอื่น ๆ เช่น การถ่ายงานเอกสารช่วยเจ้าหน้าที่ การหาสารบบให้หัวหน้าฝ่ายรังวัดและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่ต้องการดูสารบบ การฆ่าเชื้อทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้หลังเลิกงาน และงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

การปฏิบัติงานในเดือนนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดินของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ในแต่ละตำบล และการทำลายสารบบของแต่ละตำบลว่าต้องเอาเอกสารไหนออกมาทำลายเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด อีกทั้งได้เรียนรู้การปรับตัวเข้าหาเพื่อนร่วมงาน ทางด้านปัญหาคือจะมีปัญหาและอุปสรรคบ้างเล็กน้อย เช่น ในด้านของฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์อาจมีความล่าช้าบ้างในบางวัน เนื่องด้วยสภาพอากาศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เก่าแล้วจึงทำให้บางอุปกรณ์เกิดการชำรุดทำให้เสียเวลาในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าได้วางแผนการปฏิบัติงานในเดือนต่อไปโดยจะจัดสรรเวลาเวลาให้ลงตัว เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานสูงกว่าแผนพร้อมทั้งถูกต้องและแม่นยำ สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานในเดือนนี้ได้เสร็จลุล่วงตามเป้าหมายและเรียบร้อยด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู