1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การนำองค์ความรู้บริการชุมชน โดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกง และส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน รายตำบล เพื่อให้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจน แบบมีเป้าหมายชัดเจน ประจำเดือน ธันวาคม

ED02 การนำองค์ความรู้บริการชุมชน โดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกง และส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน รายตำบล เพื่อให้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจน แบบมีเป้าหมายชัดเจน ประจำเดือน ธันวาคม

ข้าพเจ้านางสาวษกามาศ โจนรัมย์ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีการจัดการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ในระบบ Google Meet โดยมีการหมอบหมายหน้าที่ในการทำงาน และแผนการดำเนินการกิจกรรม ในการจัดอบรมโครงการการนำองค์ความรู้บริการชุมชน โดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกง ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และโครงการส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน รายตำบล (Community data) เพื่อให้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจน แบบมีเป้าหมายชัดเจน ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สมาชิกในโครงการ U2T ร่วมกันทำการผลิตพริกแกงเพื่อจัดจำหน่าย โดยสถานที่ดำเนินงานคือ อาคาร 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาในการผลิตพริกแกง 4 ท่าน คือ ผศ.ดร. จิตตะวัน กุโบลา ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อาจารย์ ชุลีพร บุ้งทอง และอาจารย์ เพียรพรรณ  สุภะโคตร โดยมีการจัดทำบรรจุภัณฑ์เพื่อบรรจุพริกแกง และผลิตพริกแกงสองรสชาติ คือ พริกแกงเผ็ดและพริกแกงเขียวหวาน

วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ได้มีการจัดการอบรมโครงการการนำองค์ความรู้บริการชุมชน โดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกง โดย ผศ.ดร. จิตตะวัน กุโบลา ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อาจารย์ ชุลีพร บุ้งทอง และอาจารย์ เพียรพรรณ  สุภะโคตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ประเด็นสำคัญในการอบรมคือการสร้างความรู้เรื่องพริกแกง เช่น การสอนทำพริกแกง การสอนบรรจุหีบห่อ ตลอดทั้งแนะนำการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ เพื่อให้ได้พริกแกงที่มีมาตรฐาน สามารถจัดจำหน่ายได้ โดยกิจกรรมครั้งนี้ทำให้กลุ่มอสม. ได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะสามารถสร้างอาชีพ ทำให้เกิดรายได้จากการขายพริกแกงต่อไป

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ได้มีการจัดการอบรมโครงการการส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน รายตำบล (Community data) เพื่อให้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจน แบบมีเป้าหมายชัดเจน โดย อาจารย์คธาวุฒิ จันบัวลา และอาจารย์ ดร.เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ โดยการอบรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็นการอบรมด้านการนำข้อมูลทั้งด้านการท่องเที่ยว ภูมิปัญญาชาวบ้าน อาหารพื้นถิ่น ศาสนสถาน ฯลฯ ในตำบลบ้านยาง เพื่อลงในแอปพลิเคชัน Banyang โดยมีทั้งข้อมูลสถานที่ และสามารถบอกเส้นทางเพื่อไปยังแต่ละสถานที่ได้ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังแต่ละสถานที่ จากการใช้งานแอปพลิเคชัน Banyang

และอีกด้านคือการรวบรวมข้อมูลผู้มีรายได้น้อยในตำบลบ้านยาง เพื่อแก้ไข้ปัญหาความยากจน โดยต้องมีการลงพื้นที่ไปยังบ้านเรือนของประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ โดยต้องมีผู้นำชุมชนไปด้วย เช่น ผู้ใหญ่บ้านหรืออสม. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ทำการสอบถาม เช่น รายได้ สวัสดิ์การ ความพิการ ซึ่งอาจจะมีการตกหล่นของข้อมูล ทำให้ไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงคนพิการ ข้อมูลด้านการศึกษา อาชีพที่ทำ ปัญหาที่ดินทำกิน เช่าที่ทำนา การรับรู้ข่าวสารไม่ทั่วถึง สภาพเศรษฐกิจถอดถอย ปัญหาภัยแล้ง(ไม่มีน้ำ) ส่งผลให้ผลผลิตขาดทุน การออมน้อย ไม่มีรายได้

เมื่อสอบถามข้อมูลจะทำให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถวิเคราะห์ปัญหา เพื่อกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้ และข้อมูลดังกล่าวยังมีประโยชน์กับโครงการ U2T เพราะจะทำให้สามารถเข้าไปพัฒนาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านได้อย่างตรงประเด็น เนื่องจากจะสามารถมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ตามเป้าหมายของโครงการที่ต้องการพัฒนาให้ชุมชนมีรายได้ จากการพัฒนาการท่องเที่ยว การส่งเสริมอาชีพ การให้ความรู้ด้านอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน และแนะนำความรู้ต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการต่อยอดอาชีพในอนาคตต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู