1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การอบรมโครงการ การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการถ่ายทอดความรู้ทางอาชีพและการสร้างรายได้จากพริกแกง ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ED02 การอบรมโครงการ การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการถ่ายทอดความรู้ทางอาชีพและการสร้างรายได้จากพริกแกง ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

 นางสาวสุภัทรา คะชุนรัมย์  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภท บัณฑิตจบใหม่  ในโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย สู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 เป็นการอบรมโครงการ การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการลงมือทำความดีให้ชุมชน ณ ศาลาหมู่16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ ขอบเขตเนื้อหา การบริหารงาน สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและแนวทางการทำความดี ในบทบาทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในกับชุมชนและสังยอมรับโดยมีคุณรวิษฎา แต้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านยางในการอบรมครั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายแล้วออกมานำเสนอแนวคิดของกลุ่มตนเอง หลังจากอบรมเสร็จทางท่านอาจารย์ได้นัดประชุมผู้ปฏิบัติงานเพื่อแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานในครั้งหน้าต่อไป

25-26 พฤจิกายน 2564 เป็นการจัดอบรมโครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะทางอาชีพในชุมชน และแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกง สถานที่จัดคือ บ้านผักบุ้ง หมู่ที่16 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ได้รับเกียรติจากคุณตาหอม หะทัยทาระ ปราชญ์ชาวบ้านด้านพืชสมุนไพรไทย มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในเรื่องของสมุนไพรไทยประวัติความเป็นมาของสมุนไพรไทย ตัวยาสมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนแล้วสมุนไพรที่หายากเป็นต้นต่อมาวันที่26ได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร และแปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ท่าน ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา, ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต, อ.ชุลีพร บุ้งทอง และ อ.เพียรพรรณ สุภะโคตร มาให้ความรู้เรื่องอุปกรณ์การทำพริกแกงควรมีอะไรบ้างใช้อะไรบ้าง เพื่อให้ทีมงานจัดหาอุปกรณ์ต่างๆเข้าโรงเรือนต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู