ข้าพเจ้า นางสาวนิโลบล ทินปราณี ประเภทประชาชน ในวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมงาน เรื่อง การจัดกิจกรรม 2.1 การพัฒนาเชิงปฎิบัติการนำเที่ยว ในตำบลบ้านยาง โดยมี นางสาว วรวิษฎา แต้มโค้กสูง ให้ให้เก็บเป็นพิธีกรและบรรยาย ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานทุกคน ได้ลงพื้นที่ไปยัง หมู่ 15 และหมู่ 12 ตำบลบ้านยาง เพื่อศึกษาดูงาน ช่วงเช้าได้เดินทางไปยัง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านยาง (บ้านง้าง) เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ได้รับเกียรติจาก นายหอม หะทัยทาระ ปราชญ์ชาวบ้านด้านสมุนไพรพื้นบ้านได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทีมปฏิบัติงานทุกคน

และในช่วงบ่ายข้าพเจ้าพร้อมทีมงานทุกคนได้เดินทางไปยังหมู่ที่15 ตำบล บ้านยาง (บ้านโค้กเจริญ) เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำเกษตรผสมผสาน ได้รับเกียรติจาก นายเชิญ นกโยธิน แราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตรผสมผสาน เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการทำการเกษตร แบบผสมผสาน

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานทุกคนได้เข้าร่วมอบรมกิจกรรม แนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ได้รับเกียรติจากอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 2ท่านมาให้ความรู้

1. อ. คธาวุธ จันบัวลา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

2. อ. ดร. เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์

ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้แก่คณะทีมงานทุกท่าน

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าวัและทีมปฏิบัติงานทุกท่านได้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมแนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเส้นทางแห่งการท่องเที่ยวของตำบลบ้านยาง โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร. เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ในด้านเทคนิคการถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ และการตัดต่อคลิปวิดีโอ

อื่นๆ

เมนู