ข้าพเจ้า นางสาววรรณศรี จันทร์บุปผา ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภท ก.พ.ร. ประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

งานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในเดือนสิงหาคม คือ การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดินของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์กับเอกสารสิทธิที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน (ต้นฉบับ) หากพบข้อบกพร่องในการตรวจสอบจะมีการรายงานหัวหน้าฝ่ายทะเบียน ผู้ซึ่งควบคุมดูแลในการปฏิบัติงาน โดยในเดือนนี้ได้รับมอบหมายให้มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิจำนวนมากขึ้นจากเดิมวันละ 400 แปลง เป็นวันละ 500 แปลง โดยได้มีการตรวจสอบภาพลักษณ์โฉนดที่ดินในเดือนนี้ จำนวนทั้งสิ้น 8,820 แปลง ซึ่งถือว่าทำได้สูงกว่าแผนงาน อีกทั้งได้ปฏิบัติงานอื่น ๆ เช่น ในช่วงเช้าได้ประจำอยู่จุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิชาวบ้านก่อนเข้าไปทำธุรกรรมต่าง ๆ ภายในสำนักงาน การฆ่าเชื้อทำความสะอาดเก้าอี้ และงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

การปฏิบัติงานในเดือนนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดินของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และได้เรียนรู้การปฏิบัติตัวการวางตัวต่อผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานและปรับตัวเข้าหาเพื่อนร่วมงาน ทางด้านปัญหาคือจะมีปัญหาและอุปสรรคบ้างเล็กน้อย เช่น ในด้านของฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์อาจมีความล่าช้าบ้างในบางวัน เเละเนื่องด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เก่าแล้วจึงทำให้บางอุปกรณ์เกิดการชำรุดทำให้เสียเวลาในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าได้วางแผนการปฏิบัติงานในเดือนต่อไปโดยจะจัดสรรเวลาเวลาให้ลงตัว เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานสูงกว่าแผนพร้อมทั้งถูกต้องและแม่นยำ สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าก็ได้รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานในเดือนนี้ได้เสร็จลุล่วงตามเป้าหมายและเรียบร้อยด้วยดี

 

 

อื่นๆ

เมนู