ข้าพเจ้านางสาวจันทร์เพ็ญ นิเวศสวรรค์ ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล  1 มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ก.พ.ร. ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ปฏิบัติงานลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ  บูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร.  ในเดือนกันยายนข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่ดังนี้

ด้านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน  โดยตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์กับเอกสารสิทธิที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน  (ต้นฉบับ) หากพบข้อบกพร่องในการตรวจสอบจะมีการรายงานหัวหน้าฝ่ายทะเบียน ผู้ซึ่งควบคุมดูแลในการปฏิบัติงาน  โดยได้มีการตรวจสอบของอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์จำนวนทั้งสิ้น 10,998 แปลง เนื่องจากภาระงานที่ได้รับมอบหมายเพียงภาระงานเดียวคือด้านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน จึงต้องทำงานให้ได้ตามเป้าหมายคือ วันละไม่ต่ำกว่า 500 แปลง/คน

นอกเหนือจากงานหลักที่ได้ปฏิบัติแล้วยังมีงานที่รับมอบหมายเพิ่มเติมคือหาสารบบให้หัวหน้าฝ่ายรังวัด และเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด นอกจากจะเช็ดทำความสะอาดฝุ่นเมื่อทำงานเสร็จแล้วยังได้เพิ่มการทำความสะอาดโต๊ะทำงานด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัย เนื่องจากโฉนดเป็นเอกสารที่ต้องใช้การสัมผัสจึงต้องป้องกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการปลอดภัย

 

 

 

ในการปฏิบัติงานในเดือนกันยายนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านเดียวคือ การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดินเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 500 แปลง และนอกจากนี้และยังต้องตรวจสอบบัญชีโฉนดที่ดินที่ว่ามีหรือไม่มีในสารบบและในระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย เนื่องจากภายในเดือนนี้เกิดข้อผิดพลาดของระบบติดต่อกันหลายวัน เกิดความล่าช้าของการตรวจสอบภาพลักษณ์เอกสารหลักฐานที่ดิน ข้าพเจ้าจึงได้วางแผนการปฏิบัติงานโดยการดำเนินงานล่วงเวลาจากการปฏิบัติงาน จากการแก้ไขปัญหาทำให้งานบรรลุตามที่วางเป้าหมายไว้ดังเดิม จากยอดเป้าหมายที่วางไว้จะเห็นได้ว่ามีจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากทุกๆเดือน เนื่องด้วยข้าพเจ้าและเพื่อนผู้ร่วมปฏิบัติงานวางแผนและร่วมมือกันแก้ไขข้อผิดพลาดได้เป็นอย่างดี ข้าพเจ้ามั่นใจว่าเป้าหมายของเดือนถัดไปจะบรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิดิโอการลงพื้นที่ของกลุ่ม  ED02 – ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564

อื่นๆ

เมนู