1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 โครงการปรับปรุงโรงเรือนสำหรับการผลิตพริกแกง และ การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตพริกเเกง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน

ED02 โครงการปรับปรุงโรงเรือนสำหรับการผลิตพริกแกง และ การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตพริกเเกง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน

ข้าพเจ้านายนราวัฒน์   สายเมือง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท นักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรคณะครุศาสตร์

ในเดือนกันยายนทางทีมงานตำบลบ้านยางได้มีการนัดประชุมเพื่อวางเเผน โดยใน การปรับปรุงโรงเรือนเพื่อการผลิตพริกแกง ขั้นตอนแรกเราจะแบ่งหน้าที่สำรวจสถานที่ที่เหมาะ  และนำสถานที่ที่เหมาะสมนั้น มาประชุมเพื่อคัดเลือกสถานที่  และเมื่อได้สถานที่    จะมีการขออนุญาติใช้สถานที่กับผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนชาวบ้าน    เมื่อเราได้รับอนุญาติแลัวน้น จะมีการตรวจสอบสถานที่ และวางแผนปรับปรุงโรงเรือนเพื่อให้ถูกต้องตามกฏระเบียบในการสร้างโรงเรือน

จากการประชุมทางทีมงานก็ได้ลงความเห็นในการเลือกสถานที่ นั่นก็คือศาลาประจำหมู่บ้านผักบุ้ง  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  82 หมู่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง เเละได้ขออนุญาตทางผู้ใหญ่บ้าน หลังจากผู้ใหญ่บ้านอนุญาตให้ใช้สถานที่เเล้ว ทางทีมงานได้ตั้งชื่อกลุ่มว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เเละในการประชุมได้มีการแบ่งหน้าที่ให้เเก่สมาชิกในทีมได้ปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกัน

วิสาหกิจชุมชน (community enterprise) หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรือการอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน โดยหลักการ
    เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ซึ่งจำนวนหนึ่งอยู่ในระดับที่ไม่พร้อมจะเข้ามาแข่งขันทางการค้า ให้ได้รับการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการของหน่วยธุรกิจที่สูงขึ้น

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ลิงค์วิดีโอ

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู