1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การนำเทคโนโลยีออกเเบบบรรจุภัณฑ์พริกเเกง และการการท่องเที่ยวของชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ED02 การนำเทคโนโลยีออกเเบบบรรจุภัณฑ์พริกเเกง และการการท่องเที่ยวของชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ข้าพเจ้านางสาวสภัทรา คะชุนรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทนักบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

อาจารย์และทีมงานได้นัดประชุม ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 โดยประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ โดยอาจารย์ได้มอบหมายเการจัดการอบรมเเละแบ่งทีมงานให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ต่างๆโดยในวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2564  จะจัดอบรมโครงการนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีออกเเบบบรรจุภัณฑ์พริกเเกง เเละในวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2564 จะจัดอบรมการจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชน ณ ศาลาประจำหมู่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่  10 – 11 ธันวาคม 2564 ทางทีมงานผู้ดำเนินงานจัดอบรมการนำองค์ความรู้บริการชุมชน โดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุผลิตภัณฑ์พริกแกง จัดขึ้นที่ศาลาประจำหมู่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยอาจารย์ ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา อาจารย์ ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อาจารย์ชุลีพร บุ้งทอง อาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร จากทางสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม ได้รับเเนวทางการนำเทคโนโลยีมาใช้ออกเเบบบรรจุภัณฑ์ เเละได้พาลงมือผลิตพริกเเกงตามมาตราฐานของการผลิตพริกเเกง  ผู้มาเข้าอบรมให้ความร่วมมืออย่างดีในการทำพริกแกงเพื่อจำหน่ายในครั้งนี้

วันที่ 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564การอบรมการจัดทำฐานข้อมูลของชุมชน โดยวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ อาจารย์คราวุฒิ จันบัวลา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และอาจารย์ ดร.เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้้ดำเนินงานทุนที่เข้ารวมอบรมในครั้งนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูลของชุมชนและการสร้างแอปพลิเคชั่นการท่องเที่ยว หลังจากนั้นผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจและบันทึกข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวผ่านทาง Google Form เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างแอปพลิเคชั่นการท่องเที่ยวตำบลบ้านยางเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านยาง ในประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลต่างๆในตำบลบ้านยางต่อไป

อื่นๆ

เมนู