1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 โครงการนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีออกเเบบบรรจุภัณฑ์พริกเเกง และการจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ED02 โครงการนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีออกเเบบบรรจุภัณฑ์พริกเเกง และการจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ข้าพเจ้า นางทัศนี ขิมรัมย์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทประชาชน ตำบลบ้านยาง ในส่วนของการปฎิบัติงานเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 ในวันที่ 8 ธันวาคม ได้มีการประชุมออนไลน์เพื่อเตรียมวางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดอบรมในวันที่ 10 ธันวาคม ในวันที่ 9 ธันวาคม ข้าพเจ้าและผู้ปฎิบัติงานได้ไปช่วยกันทำพริกแกงเผ็ดและพริกแกงเขียวหวานทั้งที่เป็นแบบซอสและแบบก้อน และช่วยกันบรรจุ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ของเราจะมี 2ชนิด คือ แบบซองซึ่งจะใช้พริกแกงแบบซอส พริกแกงแบบซอสคือ การนำพริกแกงที่เราตำแล้วมาปั่นเพื่อจะให้เนื้อพริกแกงละเอียดและเหลวสามารถบีบใส่ซองได้ง่าย และแบบกล่องก็ใช้พริกแกงที่ตำโดยไม่ต้องปั่นอีก
ไม่มีคำอธิบาย
              วันที่10-11 ธันวาคม ได้มีการจัดอบรม ซึ่งมีผู้ปฎิบัติงานและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบ้านยาง เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จัดอบรมที่ ศาลาประชาคม หมู่16 บ.ผักบุ้ง ต.บ้านยาง หัวข้อการอบรมการนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกง โดยจะเน้นให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ผลิตและมีการให้ความรู้ในการปฎิบัติในทุกๆเรื่องเช่น ความสะอาด รสชาติทีอร่อย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา อาจารย์ ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อาจารย์ ชุลีพร บุ้งทอง อาจารย์ เพียรพรรณ ศุภะโครต จากทางสาขา นวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นวิทยากรผู้แนะนำและให้ความรู้
ไม่มีคำอธิบาย  ไม่มีคำอธิบาย
           และในวันที12 ธันวาคม ได้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงในแอพพลิเคชั่นเส้นทางการท่องเที่ยวของตำบลบ้านยาง ก็จะเป็นการสร้างแอพพลิเคชั่น มีบอกตำแหน่งที่ตั้งความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวจะสามารถเข้าไปดูข้อมูลของแหล่งท่องเทียวได้และสามารถเดินทางไปได้อย่างถูกต้อง โดยให้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เลอสันต์ ฤทธิขัน เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ และนอกจากนี้ก็จะเป็นการอบรมเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน โดยใด้รับเกียรติจาก อาจารย์ คฑาวุธ จันบัวลา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้
ในวันที่15 ธันวาคม ข้าพเจ้าและผู้ปฎิบัติงานให้ลงพื้นที่ใน ตำบลบ้านยางเพื่อหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในตำบลบ้านยาง เพื่อนำข้อมูลลงในแอพพลิเคชั่นให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าดูได้ และในวันที่17 ธันวาคม ข้าพเจ้าและผู้ปฎิบัติงานได้ไปจำหน่ายผลิตภัณฑ์พริกแกงที่ถนนคนเดินตลาดเซราะกราวทำให้มีคนรูัจักพริกแกงเซราะเยียงมากขึ้น จากการทำงานในเดือนนี้ทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้ในหลายๆเรื่องๆและสามารถนำความรู้เรื่องการทำพริกแกงมาสร้างอาชืพและรายได้ให้แก่ครอบครัวได้อีกด้วย
ไม่มีคำอธิบาย
ลิงค์วิดีโอค่ะ

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู