1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED03 การสร้างและพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวและการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการถ่ายทอดเรื่องราวตำบล ประจำเดือนพฤศจิกายน

ED03 การสร้างและพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวและการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการถ่ายทอดเรื่องราวตำบล ประจำเดือนพฤศจิกายน

  1. ข้าพเจ้า “นางสาวปพิชญา ศิลปักษา”ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ วิถีชีวิต อาชีพ แหล่งท่องเที่ยว และประเพณีต่างๆ ของชาวตำบลถาวร เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาชุมชนของเราต่อไป

ในเดือนพฤศจิกายน ข้าพเจ้าและทีมงาน ชาวบ้าน และผู้นำชุมชนได้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อการสร้างและพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยว รูปแบบการอบรมเป็นการเล่าถึงประวัติหมู่บ้าน อดีตกำนันได้เล่าว่า ชื่อแรกๆของบ้านถาวรชื่อว่าหนองถาวร เพราะมีหนองน้ำอยู่กลางหมู่บ้าน และนายฮ้อยหา วงค์เพ็ญ เป็นผู้ก่อตั้งบ้านถาวร คนแรกๆ พศ.2480 ต่อมาปี พศ.2485 ขึ้นทะเบียนเป็นบ้านถาวร ตำบลตาเป็ก อำเภอนางรอง ก่อนเปลี่ยนเป็น บ้านถาวร ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ในปัจจุบัน ส่วนกำนันคนแรกของตำบลถาวรขื่อว่านายชัยช่วย หลังจากได้ทราบข้อมูลบางส่วนจากทางชาวบ้านแล้ว ก็ได้ร่วมกันสร้างแผนพัฒนาการนำเที่ยวร่วมกับชาวบ้านนักปราชญ์ในชุมชน  โดยประชุมหารือเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในตำบลถาวร  จนสามารถแบ่งประเภทการท่องเที่ยวตามแหล่งวัฒนธรรมต้นกำเนิดได้เทังหมด 5 ประเภท ได้แก่

  1. กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมพื้นบ้าน กลุ่มแปรรูปผ้าผืน กลุ่มจักสาน  กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มโคขุน กลุ่มทำตุง กลุ่มทำเครื่องดนตรีไทย กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงเเละ เลี้ยงม้า และกลุ่มเกษตรกรปลูกผัก
  2. ดนตรี/วรรณกรรม ได้แก่ ชมรมดนตรีไทย คณะกลองยาว โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง ครูเพลง/ศิลปิน จ่าหลอย และติงลี่ ครูดนตรีครูบุญจันทร์ รถแห่ คณะสรภัญญะ และการร่ายรำ
  3. อาหารและขนม ได้แก่ หมาน้อยลอยแก้ว กระยาสารท ข้าวน้ำหมาก ดักแด้  กงโจด/อ่อมโจด ข้าวเม่า ข้าวจี่ หลามเอี่ยน คั่วหนูนา แกงผักไข่ผำ แกงเห็ดป่า แกงผักหวาน ไข่มดแดง อ๋อมปูนา แกงหน่อไม้ อื่นๆอีกมากมาย
  4. ประเพณี/ความเชื่อ/พื้นที่สิ่งสิทธิ์ ได้แก่ ประเพณีบุญบั้งไฟ  บุญข้าวเม่า บุญข้าวจี่ บุญข้าวประดับดิน บุญผะเหวด/เทศน์มหาชาติ บุญเข้าพรรษา/ออกพรรษา ประเพณีแห่ต้นผึ้ง บุญกระฐิน ประเพณีลอยกระทง
  5. แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองสอง น้ำตกเขาอ่าง ป่าเขาหลุบ ป่าเขาอังคาร อ่างเก็บน้ำเขาหลุบ บ่อหินซ้อน

หลังจากที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมกันสร้างแผนพัฒนาการนำเที่ยวร่วมกับชาวบ้านนักปราชญ์ในชุมชนแล้ว ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อขอข้อมูลอีกครั้ง โดยกลุ่มของข้าพเจ้ารับผิดชอบพื้นที่ หมู่6 หมู่7 และหมู่10 โดยเริ่มจากหมู่6 บ้านบุตาพวง ซึ่งเป็นแหล่งหินซ้อน นางรำพึง จูกูล คนในหมู่บ้านเล่าว่า เดิมที่ตรงนี้เป็นป่าเต็งรัง เขื่อนลำปะเทีย และเขื่อนลำจังหัน อำเภอละหานทราย มาขุดเอาหินแท่งเพื่อไปสร้างเป็นสันเขื่อนจึงทำให้เกิดเป็นสระน้ำ บริเวณขอบสระเป็นหินบะซอลต์ซ้อนกันอย่างสวยงาม

จากนั้นได้ไปพื้นที่หมู่ 7 บ้านคลองต้อ เป็นการทำขนมกระยาสารท โดยใช้ข้าวตอกข้าวพองที่ซื้อจากคนในชุมชน และจ้างชาวบ้านในการทำขนมและแพ็คขนม ทางคุณอุดมพร สีสาคำ เจ้าของกิจการอุดมพรกระยาสารท เล่าว่าตนเองมีความชื่นชอบในรสชาติของกระยาสารท และพี่ชายเป็นคนทำข้าวพองขายอยู่แล้ว จึงลองผิดลองถูกจนเป็นที่ต้องการของตลาด และส่งขายทางจังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เกิดเป็นรายได้หมุนเวียนในชุมชนได้อย่างดีได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาการนำเที่ยว

และได้ลงพื้นที่ไปยังหมู่ 10 บ้านโคกสำราญ ซึ่งมีห้วยลำนางรองไหลผ่านหมู่บ้านมีปลาเล็กปลาน้อยให้ชาวบ้านได้จับตลอดทั้งปี จึงเกิดเป็นอีกอาชีพคือการถักแหจับปลา จักสานกระด้งไม้ไผ่ใช้ในการตากปลา และสามารถทำจำหน่ายให้คนในพื้นที่ได้ด้วย คุณตา ยศศักดิ์ และคุณยายเจริญ บุญรักษ์ สองตายายที่ประกอบอาชีพจักสานและถักแห เล่าว่าเรียนรู้การทำมาจากรุ่นตายายที่ทำสืบต่อกันมาแต่ทุกวันนี้น้อยคนที่จะทำเป็น ตากับยายเลยมีออเดอร์เข้ามาตลอดทังปี จากนั้นได้ไปขอข้อมูลทางด้านดนตรีพื้นบ้านกับนายสนิท อาจเอื้อม อดีตผู้ใหญ่บ้าน และเป็นผู้ก่อตั้งคณะกลองยาวหมู่ 10 ได้ให้ข้อมูลว่าตนเองเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งคณะกลองยาวขึ้นมา โดยให้ลูกหลานในหมู่บ้านไปเรียนดนตรีกับครูบุญจันทร์ ชัยช่วย ซึ่งเป็นครูดนตรีในตำบลถาวร เมื่อเรียนจบแล้วก็รวมวงและสอนต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน แต่สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่มีงานจ้าง ทำให้ขาดรายได้ไปเยอะ

 

ต่อมาข้าพเจ้าและทีมงาน ได้อบรมพัฒนาแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยว ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ยั่งยืนถาวร และได้เก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในตำบลถาวร โดยรายละเอียดการเก็บข้อมูล คือ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว เส้นทาง พิกัดทางภูมิศาสตร์ ผู้ให้ข้อมูล  เก็บภาพถ่าย และประวัติ/ความเป็นมาของแหล่งวัฒนธรรมนั้น  และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล สร้างเป็นแอปพลิเคชันเส้นทางการท่องเที่ยวในตำบลถาวร

 

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวทุกท่านที่ได้เป็นเกียรติซึ่งให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นมาและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆอย่างครบถ้วนเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยื่นแท้จริง

รูปภาพการปฏิบัติงาน

 

 

วิดิโอการปฏิบัติงาน

 

 

อื่นๆ

เมนู