ข้าพเจ้า นางสาวสุฑามาศ ศิรินัย ประเภทนักศึกษา ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์   หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ คือพื้นที่ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเดือนมีนาคม ซึ่งจะเห็นได้ว่าเราได้ลงเก็บข้อมูลได้บางส่วน แต่ข้อมูลยังไม่ครบตามที่กำหนดไว้ และได้ทำการเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆ การเก็บข้อมูล01และ02 ตามแบบฟอร์มของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ในตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ได้ตามที่กำหนดไว้โดยนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนหมู่บ้านภายในตำบลถาวร

ส่วนการอบรมด้านต่างๆข้าพเจ้าได้อบรมด้านเทคโนโลยี และยังอบรมมาเรื่อยๆให้ครบตามกำหนด

 

 

 

อื่นๆ

เมนู