ข้าพเจ้านางสาวปภาวรินทร์ ศิริสวัสดิ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลถาวร ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนและแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด-19 ตามโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าและสมาชิกได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบลงสำรวจข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) และแบบสอบถามเกี่ยวผลกระทบของโควิด-19 (02) ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในสถานที่ 3 หมู่บ้าน พื้นที่ที่ลงสำรวจข้อมูลที่แรกคือ หมู่ 6 บ้านบุตาพวง หมู่ที่ 7 บ้านคลองต้อ และหมู่ที่ 10 บ้านโคกสำราญ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตามลำดับโดยได้สอบถามข้อมูลที่ (01) และ (02) กับคนในท้องถิ่นทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านนั้นๆ ในเรื่องของข้อมูลในครัวเรือนและผลกระทบของโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดในช่วงนี้ในครัวเรือนแต่ละครัวเรือนได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างต้องการให้ช่วยเหลือหรือพัฒนาในด้านใดพิ่มเติม การลงพื้นที่ทำแบบสอบถามในครั้งนี้เกิดความล่าช้าเนื่องจากในหมู่บ้านมีหลายหลังคาเรือนและบางหลังคาเรือนไม่มีผู้คนอาศัย ทางดิฉันจึงได้ขอความอนุเคราะห์จากทาง รพสต.บ้านบุตาพวงที่ได้ให้ข้อมูลพื้นที่บ้านเลขที่ รายชื่อคนในครัวเรือนของทั้ง 3 หมู่บ้านมาจึงทำให้การทำงานนั้นสะดวกขึ้น

จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องข้าพเจ้าได้รับข้อมูลครบถ้วนตามแบบสอบถามทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกครัวเรือนที่ให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

 

อื่นๆ

เมนู