ข้าพเจ้านางสาวปภาวรินทร์ ศิริสวัสดิ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามแอปพลิเคชั่น U2T ของทาง อว. ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล
ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลของชุมชุนในตำบลถาวรหมู่ที่ 6 บ้านบุตาพวง หมู่ที่7 บ้านคลองต้อ และหมู่ที่10 บ้านโคกสำราญ ตามหัวข้อในแอปพลิเคชันของ อว. คือ สัตว์ในวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท่องเที่ยว
โดยจากการสำรวจลงพื้นที่สอบถามคนในชุมชนพบว่าส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์จำพวก หมู ไก่ เป็ด วัว นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงแพะและม้าในชุมชนอีกด้วย ต่อมาทางข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้สอบถรมเพิ่มเติมในหัวข้อภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งในชุมชนมีการทอเสื่อกก หัวข้อแหล่งน้ำในท่องเที่ยวในชุมชนก็จะมีฝาย ห้วย เป็นต้น นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้อบรมพัฒนาทักษะด้านสังคมเพิ่มเติม 3 เรื่อง คือ
-จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน
-การสร้างเครือข่ายด้านการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
-การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบมืออาชีพ
และอบรมการพัฒนาด้านทักษะด้านการเงินเพิ่ม คือ
– หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– ชีวิตดี เริ่มต้นที่การวางแผน
– คัมภีร์ 4 รู้ วางแผนดีชีวิตมั่นคง
– เตรียมความพร้อม สู่ทางเลือกอาชีพในฝัน
– วางแผนสร้างเงินออมเพื่ออนาคต
– หมดหนี้มีออม
– ครบเครื่องเรื่องลงทุน
– ห้องเรียนกองทุนรวม The Series
– Lean Startup
– Lean Canvas
จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องข้าพเจ้าได้รับข้อมูลครบถ้วนตามแบบสอบถามทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกครัวเรือนที่ให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

  1.  

อื่นๆ

เมนู