ข้าพเจ้า นางสาวสุฑามาศ ศิรินัย ประเภท นักศึกษา ปฏิบัติงานประจำตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

จากการที่ทางคณะและชาวบ้านได้ทำการผลิตภัณฑ์เครื่องดิ่มสมุนไพร โดยวัตถุดิบหาได้ง่ายในพื้นที่ นำมาสกัดเป็นน้ำสมุนไพร ซึ่งสามารถทำออกมาได้ 5 สูตร ได้แก่ น้ำคลอโรฟิลล์ น้ำอัยชัน+มะตูม+มะนาว  น้ำมัลเบอรรี่น้ำผึ้งใบเตย  น้ำกระชายโห่ว กลุ่มของข้าพเจ้าได้ทำ น้ำกระชายโห่ว ซึ่งมีประโยชน์หลายด้าน ในปัจจุบันได้มีการระบาดของโควิด 19  กระชายก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่สามารถป้องกันได้ และทำให้ร่างกายแข็งแรง ทางคณะของเราได้เล็งเห็นว่าสามารถนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ 

ต่อมาได้มีการเรียนเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาอบรมเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ที่จะใช้ในการผลิต ซึ่ง ทางวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ข้อกฎเกณฑ์ ข้อห้ามต่างๆ ที่ใช้ ว่าออกแบบแบบไหนถึงจะดี เทคนิคการใช้สีว่าไม่ควรมีสีเกิน 3 ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การใช้ตัวอักษร การร่างแบบคร่าวๆเพื่อให้เห็นภาพ และการไปขอมาตราฐาน การจดลิขสิทธิ์ในรูปแบบของโลโก้ผลิตภัณฑ์  ซึ่งได้ดำเนินการทำกิจกรรม โดยการแบ่งกลุ่มออกเป้น 5 กลุ่มตามการแบ่งกลุ่มทำน้ำสมุนไพร ได้ร่วมกันการออกแบบโลโก้ของตำบล และออกแบบโลโก้น้ำกระชายร่วมกัน ซึ่งทางวิทยากรได้ให้การแนะนำขณะทำการออกแบบอีกด้วย และสุดท้ายไห้ให้แต่ละกลุ่มออกไปนำเสนอโลโก้ของกลุ่มตัวเอง

หลังจากอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ก็ได้มีการจัดอบรมการตรวจคุณภาพของน้ำสมุนไพรและการยืดอายุ  ซึ่งมีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับ อย. อันตรายจากสารปนเปื้อน ซึ่งอันตรายจากสารปนเปื้อนมี อยู่  3 ประเภท คือ 1. อันตรายทางกายภาพ  เช่น รูปร่าง สี สิ่งปนเปื้อนหรือสิ่งแปลกปลอม 2. อันตรายทางเคมี เช่น ค่ามาตราฐานของน้ำ กลิ่น ต้องตรวจแลปเพื่อหาค่ามาตราฐาน 3. อันตรายจากสารปนเปื้อน  โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ เพื่อให้ได้ตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และขั้นตอนการขออนุญาตจด อย. มี 6 ขั้นตอน คือ 1. รับคำปรึกษา 2. เตรียมสถานที่ เตรียมเอกสาร 3. ตรวจสถานที่ 4.รับใบอนุญาต 5.ยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์  6.จัดทำฉลากและผลิตออกจำหน่าย  โดยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดคือ การออกแบบโรงเรือนซึ่งเป็นที่สถานที่การผลิต ซึ่งการออกแบบโรงเรือนมี 3 ขั้นตอนคือ 1.การเชื่อมโยงของแต่ละบริเวณ 2.วาดออกแบบ 3.เอามารวมกัน ขั้นตอนการทำแบบถูกวิธี มีบริเวณแต่งตัวของพนักงาน บริเวณเก็บวัตถุดิบต้องเก็บให้สูงจาดพื้น แยกชนิด มีการลำเลียงที่สะอาด ห้องบรรจุภัณฑ์ ห้องบริเวณล้างบรรจุภัณฑ์ การที่เรามีอย.ที่ถูกต้องจะมีผลประโยชน์คือ 1.สินค้าปลอดภัย 2.เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 3.การค้าที่ไหนก็ได้ ขยายตลาด มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และ วิทยากรได้ให้ความรู้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการผลิตน้ำดื่มสมุนไพรต้องมีกระบวนการผลิตเพื่อตรวจหาจุลินทรีย์ในน้ำดื่มเพื่อสุขภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับกับการทำให้ผลิตภัณฑ์จัดเก็บได้นานและยืดอายุในการขนส่งอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู