ข้าพเจ้านางสาวภาวารินทร์ คาดกระโทก ประเภทนักศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลถาวร ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฏาคม

สืบเนื่องจากกิจกรรมการยกระดับผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ตำบลถาวรเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทำให้มีพืชพรรณมากมายจนทำให้มีเหลือเก็บและยังไม่ทราบว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ในทางไหนได้อีกจึงเป็นเหตุผลที่นำวัตถุดิบมาทำเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ วัตถุดิบที่หาได้ในชุมชนและปลอดสารเคมี มีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปการทำเครื่องดื่มและร่วมกันทำเครื่องดื่มโดยแบ่งการทำเป็นกลุ่ม กลุ่มของข้าพเจ้าได้ทำน้ำอัญชัน-มะนาว-น้ำผึ้ง

และได้มีการอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์จากท่านวิทยากรโดยมีการอธิบายถึงหลักการวิธีการออกแบบพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม และผู้บริโภค เป็นการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในจำนวนมาก ซึ่งหลักของการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม ความปลอดภัย โครงสร้างความสะดวกสบายในการใช้งาน วัสดุ กรรมวิธีการผลิต การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ว่าควรใช้สีแบบไหน ใช้กี่สีเพื่อความเหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและทางการลงรายละเอียดบนฉลากต้องมีชื่อสินค้า ตราสัญลักษณ์สินค้า  รายละเอียดของสินค้า เช่น สรรพคุณของสินค้า  ราคา ,สโลแกน , ข้อมูลโภชนาการ  ผู้ผลิต ช่องทางการติดต่อ  น้ำหนักสินค้า ส่วนประกอบ  คำเตือน  วันผลิต / วันหมดอายุ เป็นต้น และแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันออกแบบฉลากและโลโก้ผลิตภัณฑ์ โดยใช้ชื่อว่า ”ภูถาวร”โดยมีการรวมเอาเอกลักษณ์ในตำบลถาวรมารวมกัน เช่น ภูเขาหลุบ ประเพณีบุญบั้งไฟ

ได้ร่วมมือกับสมาชิกในทีมในการหาข้อมูล เรื่องราวของตำบลถาวรว่ามีลักษณะอะไรบ้างที่โดดเด่งและวิถีการใช้ชีวิตของคนในชุมชน และวิธีการสร้างอาชีพสร้างรายได้ของคนในชุมชน โดยมีการจัดทำนำเสนอเป็นวิดีโอ ในกิจกรรมโครงการ Hackaton

หลังจากที่มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อบรมการตรวจวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้านเคมีและกายภาพตามมาตรฐาน มผช. หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากวิทยาผู้มีความรู้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่หน้าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ได้มีการอธิบายขั้นตอนการแนะนำหลักการขอ อย. โดยสามารถยื่นขอได้ที่สำนักงานสาธารณสุขของจังหวัด โดยจะต้องมีการจัดตั้งโรงงานที่ผลิตให้สะอาดได้มาตรฐาน มีเทคนิควิธีการยืดอายุของผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้บรรจุภัฌฑ์ให้เหมาะสม

วิดีโอปฏิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู