ข้าพเจ้านายเทพประทาน เทียนทอง ประเภทนักศึกษา อ.เฉลิมพระเกียรติ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลถาวรได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมและอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านที่อยู่ในตำบอลถาวร เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้สอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมายที่วางไว้ให้สำเร็จ

          ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพและศูนย์ข้าวชุมชน ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

โดยได้พูดคุยและสอบถามกับคนลุงสมัย ซึ่งเป็นประธาน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพและศูนย์ข้าวชุมชน ซึ่งเป็นคนพื้นที่ที่อาศัยอยู่ทำมาหากันที่นั้นมาหลายปี หลังจากได้พูดคุยและสอบถามคุณลุงแล้ว ถึงการจัดตั้งกลุ่มและแนวปฏิบัติแล้วข้าพเจ้าไกเสอบถามข้อมูลอย่างละเอียดตามแนวแบบสอบถามที่แนวส่วนกลางได้ให้มา และคุณลุงได้ให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้าได้อย่างละเอียดตามเอกสารที่แนบมาให้สอบถาม แบบฟอร์ม 06 ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลที่ได้ดังกล่าวส่งต่อให้กลับส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ในเชิงสถิติและเขียนเรียงความในเชิงวิชาการต่อไป.

 

 

ได้ลงพื้นที่ในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ของหมู่บ้านถาวร ต.ถาวร จ. บุรีรัมย์ เพื่อสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะได้ใช้เป็นส่วนของการพัฒนาชุมชนให้เจริญต่อไป เพื่อจะได้เก็บข้อมูลของประชาชนมาพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ พัฒนาในด้านเกษตรกรรม และ นำเทคโนโลยีมาใช้ในทางการเกษตร ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวไว้อุปโภค,บริโภคหรือจัดจำหน่ายและนำวัตถุดิบที่หาได้ตามพื้นที่  ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป.

ไฟล์วีดีโอลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ED03 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู