ข้าพเจ้านายภัทราวุธ บุตรสืบสาย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลถาวรโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

จุดเริ่มต้นของการเข้าร่วมโครงการหลังจากที่ได้รู้ว่าตัวเองผ่านการคัดเลือกแล้วรู้สึกดีใจมากๆเพราะเคยร่วมโครงการในระยะที่1 ครั้งนี้ได้เปลี่ยนคณะที่ร่วมทำงานด้วยแต่ก็ไม่รู้สึกเป็นกังวลอะไร จากนั้นอาจารย์ได้นัดประชุมเจอกันครั้งแรกของทีมงานทั้งอาจารย์ บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนและนักศึกษา การประชุมก็ประกอบไปด้วยการแนะนำตัว การวางแผนการลงพื้นที่ การสำรวจ 16 เป้าหมาย หลังจากนั้นได้แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม ตนเองได้อยู่กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย บัณฑิตจบใหม่ 4 คน และนักศึกษา 2 คน ได้รับผิดชอบ 5 เป้าหมาย เป้าหมายที่ 1,2,3,4 และ 10 จากนั้นก็ประชุมกลุ่มย่อยว่าจะลงพื้นที่อย่างไร ช่วยกันเสนอข้อคิดเห็น

วันลงพื้นที่เก็บ 16 เป้าหมาย ได้ลงพื้นที่ไปสอบถามข้อมูลที่เทศบาลตำบลถาวร สถานีตำรวจตำบลถาวร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถาวร ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 และกลุ่มทอผ้าไหม ได้ข้อมูลครบถ้วนตามเป้าหมายที่ได้รับผิดชอบ จากนั้นอาจารย์ก็นัดประชุมสรุปการเก็บข้อมูล 16 เป้าหมายและได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม 06 เกี่ยวกับเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ กลุมที่ 1 ได้รับผิดชอบหมู่ที่ 3,8 และ 9

ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามได้ยื่นหนังสือขออนุญาตให้กับกำนันตำบลถาวร และเดินเดินสอบถามข้อมูลแต่ละหลังคาเรือนทั้ง 3 หมู่บ้าน ชาวบ้านให้ความร่วมมือกับการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี แต่ก็มีอุปสรรคบ้าง เช่น สุนัขบางบ้านจะดุ ทั้งนี้ต้องขอชื่นชมทีมสมาชิกกลุ่มที่ 1 ที่ร่วมกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและงานสำเร็จไปด้วยดี

 

 

อื่นๆ

เมนู