ข้าพเจ้านางสาวปภาวรินทร์ ศิริสวัสดิ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลถาวร ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเป้าหมายทั้งหมด 5 เป้าหมายตามโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าและสมาชิกได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป้าหมายทั้งหมด 5 เป้าหมายที่ได้รับมอบหมายได้แก่เป้าหมายที่ (11) (12) (13) (15) และเป้าหมายที่ (16) ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 สถานที่แรกที่ลงสำรวจข้อมูลคือ เทศบาลตำบลถาวร ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยได้สอบถามข้อมูลเป้าหมายที่ (11) และ (12) กับทางเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ครบถ้วนตามที่ต้องการ หลังจากนั้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเป้าหมายที่ (13),(15) และเป้าหมายที่ (16) จากทางท่านรองปลัดเทศบาลตำบลถาวรและเจ้าที่เทศบาลตำบลถาวร หลังจากทั้งข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมารวบรวมและวางแผนร่วมกันเพื่อกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบประเมินจากการลงพื้นที่ ต่อมาวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ทำการสำรวจแบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 6 บ้านบุตาพวง หมู่ที่ 7 บ้านคลองต้อและหมู่ที่ 10 บ้านโคกสำราญ ทั้งผู้นำและประชาชนทั้ง 3 หมู่บ้านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการทำแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่จนครบถ้วนสำเร็จ

จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องข้าพเจ้าได้รับข้อมูลครบถ้วนตามแบบประเมินเป้าหมายทั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองปลัดเทศบาลตำบลถาวรและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลถาวร รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู