ข้าพเจ้านางสาวชลธิชา เหลวกูล ประเภทประชาชน  ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับทีมงาน เมื่อวันที่ 5 และ11 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เทศบาลตำบลถาวร, สถานีตำรวจภูธรถาวร และหมู่บ้านหมู่ที่ 6,7 และ10 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของชุมชนของท่าน จึงขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนได้ตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เทศบาลตำบลถาวร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อสำรวจศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับหมอบหมายให้สำรวจเป้าหมายที่ 11,12,13,15 และ16 ในส่วนของเป้าหมายที่ 11 และ12 ได้ขอข้อมูลจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ข้อมูลที่ครบถ้วนครอบคลุม และได้รับความร่วมมืออย่างดีในการให้ข้อมูล ในส่วนของเป้าหมายที่ 15 ได้ขอข้อมูลจากสำนักปลัดโดยมี คุณนิพัทธา บุญแจ้ง เป็นผู้ให้ข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ได้เป็นการประมาณการ ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร จึงได้ข้อมูลที่อาจมีความคลาดเคลื่อน และได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากสถานีตำรวจภูธรถาวร โดยมี พ.ต.ต.ชาญชัย ปุราทะกา สารวัตรใหญ่ เป็นผู้ให้ข้อมูล ทางสถานีตำรวจภูธรตำบลถาวรเองมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้ข้อมูลกับข้าพเจ้าและทีมงาน ส่วนเป้าหมายที่ 13 และ16 ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกับผู้นำของแต่ละหมู่บ้าน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ทำการสำรวจแบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย หมู่ที่ 6,7 และ 10 สำหรับที่พักอาศัยจำนวน 90 หลังคาเรือน สำหรับศาสนสถาน 3 แห่ง สำหรับโรงเรียน 2 แห่ง ได้ลงพื้นที่จริงในการสำรวจข้อมูล ซึ่งทางประชาชนในแต่ละหมู่บ้านนั้นให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี ประชาชนในแต่ละครัวเรือนได้รับแอลกอฮอล์ล้างมือจากทาง รพ.สต.บุตาพวงและอสม. อย่างทั่วถึง และมีการเฝ้าระวังบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ค่อนข้างมั่นใจว่าในชุมชนมีความปลอดภัย

จากการสำรวจข้อมูลพบว่าผู้ให้ข้อมูลมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อพัฒนาชุมชมของเรา ข้าพเจ้าและทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลในการสำรวจในครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ

อื่นๆ

เมนู