ข้าพเจ้านางสาว วัชรพร เนาวบุตร ประเภทประชาชน ต. ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่วันที่6 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. ณ บ้านถาวร ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ บ้านถาวร ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ เพือเก็บรวบรวมข้อมูล โดยข้อมูลที่ได้มาจะนำมาใช้ในงานพัฒนาชุมชน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถามพื้นที่ชุมนุม ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียร จ.บุรีรัมย์

  •  โดยข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อมูลที่ได้ คนที่มีพฤติกรรมเสียงใช้สารเคมีมี30/% งานเด่นได้แก่ เชิดชูคนต้นแบบกลุ่ม ชุมชน หน่วยงาน ต้นแบบในการใช้ความรู้ภูมิปัญญาประสบการณ์ในการทำเกษตรตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งกองทุนปุ๋ยชีวภาพให้เกรษตรใช้ปุ๋ยราคาถูก พัฒนาศักยภาพเกษตร ในการผลิตปลอดสารเคมีทุกขั้นตอน มีการจัดการความรู้การผลิตปลอดสาร ปลอดภัย https://www.youtube.com/watch?v=6vB4MD3YKnQ

อื่นๆ

เมนู