1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED03 ปฏิบัติงานด้านการสำรวจศักยภาพ ๑๖ เป้าหมาย และลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ED03 ปฏิบัติงานด้านการสำรวจศักยภาพ ๑๖ เป้าหมาย และลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวสุฑามาศ ศิรินัย ประเภทนักศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลถาวร ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาลัยสู่ตำบล ส้างรากแก้วให้ประเทศ)

ทางคณะอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้นัดหมายสมาชิกประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดของโครงการ การจ้างงานฯ สถานที่คือ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ยั่งยืนแบบถาวร ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สำรวจศักยภาพตำบล ๑๖ เป้าหมาย โดยได้แบ่งการทำงานออกเป็น ๓ กลุ่ม ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเป้าหมายที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๑0  ได้ลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลและได้ทำการสรุปข้อมูลจากการลงพื้นที่

ได้ลงพื้นที่ในการเก็บแบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectidiseases)และได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ค่ะ

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู