ข้าพเจ้านางสาวธนาพร พยัคฆา ประเภทนักศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลถาวร ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ทางคณะอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้นัดหมายสมาชิกประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดของโครงการการจ้างงานฯ สถานที่คือ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ยั่งยืนแบบถาวร ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สำรวจศักยาภาพตำบล ๑๖ เป้าหมาย โดยได้แบ่งการทำงานออกเป็น ๓ กลุ่ม ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเป้าหมายที่ ๑,๒,๓,๔,๑๐ ได้ลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลและได้ทำการสรุปข้อมูลจากการลงพื้นที่

ได้ลงพื้นที่ในการเก็บแบบฟอร์ม ๐๖ แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติเหตุใหม่ (Emerging infectidseases) และได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ค่ะ

 

 

อื่นๆ

เมนู