ข้าพเจ้านางสาว จุฑาทิพย์ โคตรสมบัติ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.ถาวร

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในพื้นที่ตำบลถาวรโดยมีการแบ่งทีมสำรวจและเก็บข้อมูล 16 เป้าหมาย โดยข้าพเจ้าและทีมงานอีก5คนได้ทำการสำรวจเป้าหมายที่ 1,2,3,4 และ10 หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ตำบลถาวร หมู่ที่3,8และ9 เพื่อสอบถามข้อมูล 06 เกี่ยวกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

ข้าพเจ้าได้เริ่มเก็บข้อมูลโดยเริ่มจากการยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ที่เทศบาลตำบลถาวร เพื่อที่จะเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยข้าพเจ้าได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถาวร สถานีตำรวจภูธรตำบลถาวร โรงเรียนบ้านถาวร ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดี จนสามารถสำรวจและเก็บข้อมูล 16 เป้าหมายตามที่ข้าพเจารับผิดชอบอย่างครบถ้วน วันที่ 11 กุมพาพันธุ์ 2564 ได้ทำการสำรวจตามแบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ทั้งหมด3หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่ที่3,8และ9 แบ่งเป็นที่พักอาศัยจำนวน 90 หลังคาเรือน โรงเรียน 1 แห่ง โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี

จากการสำรวจข้อมูลพบว่า ชาวบ้านค่อนข้างมีการตื่นตัวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโดยส่วนใหญ่ปฏิบติตามมาตรการป้องกัน มีแอลกอฮอล์ล้างมือ และเฝ้าระวังผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ภายในตำบลถาวรให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดีทำให้การเก็บสำรวจข้อมูลในเป้าหมายครบถ้วน

อื่นๆ

เมนู