ข้าพเจ้า นายดนุพล บุญจันทร์ ประเภทนักศึกษา ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ คือพื้นที่ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ในช่วงวันที่20 กันยายน – 19 ตุลาคม 2564  ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานพร้อมด้วยทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลถาวรได้เข้าร่วมประชุมโดยอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการประชุมโดยการประชุมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google meet รายละเอีดการประชุมมีดังนี้จะมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมด้วยแบบสอบถาม U2T-SROI ซึ่งมีการกำหนดหัวข้อในการสํารวจแบ่งออกเป็น 11 หัวข้อ ดังนี้

1 ตำบลเป้าหมาย  2. ลูกจ้างโครงการ  3. ครอบครัวลูกจ้างโครงการ  4. ชุมชนภายใน  5 ชุมชนภายนอก  6. อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ  7. เจ้าหน้าที่โครงการ USI  8. ผู้แทนตำบล  9. หน่วยงานภาครัฐ  10. หน่วยงานอปที่  11. เอกชนในพื้นที่

หลังจากการประชุมในครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับหมอบหมายในการลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

1.กลุ่มเป้าหมายลูกจ้างโครงการ  ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษา บัณฑิต และประชาชน

2.กลุ่มเป้าหมายผู้แทนตำบล ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ อบต. ประจำตำบล หรือผู้ที่ได้รับหมอบหมายในการประสานงานประจำตำบล

3.กลุ่มเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย คือ หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ เช่น โรงพยาบาล /พัฒนาชุมชน /รพ.สต.

จากการลงพื้นที่ในการสำรวจกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนตำบล และลูกจ้างโครงการ ทำให้ดำเนินงานได้สะดวก  ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้นำไปกรอกลงในระบบตามที่ได้รับหมอบหมายเป็นที่เรียบร้อย

อื่นๆ

เมนู