ED03 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม U2T-SROI                       ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์         ประจำเดือนตุลาคม 2564

   ข้าพเจ้านายเอกพล ยอดสะเทิน ประเภทนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม U2T-SROI ซึ่งได้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนในการพัฒนาชุมชนในตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติต่อไป

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้า และสมาชิกทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจเเละเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม U2T-SROI ซึ่งแบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) โดยมีทั้งหมด 11 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1.ตำบลเป้าหมาย 2.ลูกจ้างโครงการ 3.ครอบครัวลูกจ้าง 4.ชุมชนภายใน 5.ชุมชนภายนอก 6.อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 7.เจ้าหน้าที่โครงการ USI 8.ผู้แทนตำบล 9.หน่วยงานภาครัฐ 10.อปท. 11.เอกชนในพื้นที่ ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สำรวจเป้าหมายที่ 10 และ11 จึงได้ลงพื้นที่หมู่10 เพื่อสอบถามข้อมูลจากนายจิรทิปต์ คาดกระโทก ซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านโคกสำราญ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อทำแบบสอบถามตามเป้าหมายที่ (10) เเละทางผู้ใหญ่บ้านได้ให้ความร่วมมือเเละอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเป็นอย่างดี

เเละหลังจากสอบถามข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านเเล้ว ข้าพเจ้าเเละสมาชิกทีมงานก็ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ในส่วนของหน่วยงานเอกชนในพื้นที่เพื่อทำแบบสอบถามตามเป้าหมายที่ (11) โดยไปที่ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง โชคสกุลทอง ซึ่งเป็นร้านในตำบลถาวร ได้สอบถามข้อมูลจากนางสาวพัชริน ทองดล ซึ่งเป็นเจ้าของร้าน โดยทางร้านก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

จากการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจากการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาของทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ซึ่งถือว่าได้รับผลการตอบรับที่ดีจากหลายๆส่วนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการที่จะดำเนินกิจกรรมครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จากการลงพื้นที่สำรวจเเละเก็บข้อมูลในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าทางผู้ใหญ่บ้านเเละชาวบ้านในชุมชน อีกทั้งหน่วยงานเเละผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆให้ความร่วมมือเเละให้ความสนใจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นการดีที่ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ เเละช่วยกันพัฒนายกระดับชุมชนของตัวเองให้มีประสิทธิภาพที่มากยิ่งขึ้น

วีดีโอการปฏิบัติงาน 

อื่นๆ

เมนู