ข้าพเจ้านางสาวปภาวรินทร์ ศิริสวัสดิ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ในท้องถิ่น แหล่งน้ำในชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แล้วย้ายกลับมาอยู่บ้านและเก็บแบบสอบถาม U2T-SROI พื้นที่ตำบลถาวร ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล

ข้าพเจ้าและทีมงานได้สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ย้ายกลับมาอยู่บ้านพบว่ายังมีจำนวนประชากรที่ได้รับผลกระทบแล้วย้ายกลับมาภูมิลำเนาและได้เข้ารับการกักตัวตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 สถานที่กักตัวของตำบลถาวรมี 2 สถานที่คือ โรงเรียนบ้านถาวรและวัดสาลวนาราม บ้านบุตาพวงหมู่ที่ 6 ตำบลถาวร จัดขึ้นเพื่อรองรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อต่อคนในตำบลและชุมชนเป็นวงกว้าง

ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายงานจากทางคณะอาจารย์ผู้ดูแลให้เก็บข้อมูลแบบสอบถาม U2T-SROI ตำบลถาวร โดยแบ่งหัวข้อเป้าหมายให้แต่ละกลุ่มได้รับผิดชอบมีดังนี้ ตำบลเป้าหมาย ลูกจ้างโครงการ ครอบครัวลูกจ้าง ชุมชนภายภายใน ชุมชนภายนอก ผู้แทนตำบล หน่วยงานภาครัฐ อปท. และเอกชนในพื้นที่แต่ละเป้าหมายจะลงรายละเอียดตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมายและจำนวนกลุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูล

ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้รับผิดชอบเป้าหมาย 2 เป้าหมาย คือ อปท.ที่มีลักษณะของกลุ่มเป้าหมายคือ ตัวแทน อปท. ที่มีส่วนร่วมกับโครงการเช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกอบต. เทศบาล 1 คนต่อตำบล ในหัวข้อนี้ทางกลุ่มของข้าพเจ้าได้ไปสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านโคกสำราญ นายจิรทีปต์ คาดกระโทก ซึ่งทางผู้ใหญ่ได้ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลในเป้าหมายนี้ในเรื่องการให้ความร่วมมือกับโครงการเช่น การรณรงค์และให้ความรู้แก่ลูกบ้านในหมู่บ้านของตัวเองในเรื่องของโรคโควิด-19 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ทางโครงการได้จัดขึ้น และเป้าหมายเอกชนในพื้นที่ ลักษณะของกลุ่มเป้าหมายคือ บริษัท ห้างร้าน หรือกิจการในพื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่น ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หจก. บริษัทภายในตำบล กลุ่มของข้าพเจ้าได้สอบถามและสัมภาษณ์ร้านขายวัสุดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ‘ร้านโชคสกุลทอง’ หมู่ที่ 2 บ้านถาวร เจ้าของร้านนางสาวพัชริน ทองดล ได้ให้ข้อมูลและความร่วมมือในการดำเนินงานในครั้งนี้

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ทางคณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมประชุมออนไลน์เพื่อสรุปงานและวางแผนงานต่อไปเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ทางข้าพเจ้าและสมาชิกทุกคนขอขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขที่ได้ข้อมูลในเรื่องของผู้กักตัวโรคโควิด-19 ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 นายจิรทีปต์ คาดกระโทก และเจ้าของร้านโชคสกุลทอง นางสาวพัชริน ทองดล ที่ได้ให้ข้อมูลเรื่องแบบสอบถาม U2T-SROI จนงานได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี.

 

 

 

อื่นๆ

เมนู