ข้าพเจ้านางสาวภาวารินทร์ คาดกระโทก ประเภทนักศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลถาวร ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมและสำรวจข้อมูลพื้นฐานประจำตำบลถาวรโดยได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำในชุมชนแหล่งน้ำในชุมชนทั้ง11หมู่บ้านมีแหล่งน้ำที่สำคัญทั้งหมด 17 แห่ง ซึ่งใช้ในการอุปโภคบริโภค สัตว์เลี้ยงในท้องถิ่นของคนในชุมชน ส่วนใหญ่จะเลี้ยงวัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงแพะ เลี้ยงเพื่อไว้รับประทานและเลี้ยงไว้จำหน่าย ในช่วงฤดูฝนป่าไม้ชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ทำให้มีเห็ดที่บริโภคได้หลายชนิด เช่น เห็ดน้ำมันปู เห็ดละโงก เห็ดโคน เห็ดจมูกวัว และอีกหลายชนิดประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงจะมาเก็บเห็ดไปบริโภคและนำไปจำหน่าย สอบถามข้อมูลมูลผู้ที่กักตัวจากโรค โควิด-19 ที่กลับมาภูมิลำเนาโดยสอบถามข้อมูลจากอาสาสมัคผู้ดูแล นางสุกัญญา โอชารส ที่ศูนย์กักตัววัดศาลวนาราม บ้านบุตาพวง ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้กักตัวทั้งหมด 7 คน เป็นคนในพื้นที่ตำบลถาวรซึ่งมาจากต่างจังหวัด

อาจารย์ประจำตำบลประชุมและชี้แจงร่วมกับสมาชิกเรื่องการเก็บข้อมูลการประเมิน U2T-SROI ซึ่งมีทั้งหมด 11 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ 1.ตำบลเป้าหมาย 2.ลูกจ้างโครงการ 3.ครอบครัวลูกจ้าง 4.ชุมชนภายใน 5. ชุมชนภายนอก 6.อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 7.เจ้าหน้าที่โครงการ(USI) 8.ผู้แทนตำบล 9.หน่วยงานภาครัฐ 10.อปท. 11.เอกชนในพื้นที่ และได้มีการแบ่งกลุ่มสมาชิกในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลกลุ่มเป่าหมายที่ 10และ11 ซึ่งกลุุ่มเป้าหมายที่10 อปท. ได้สอบถามข้อมูลจากนาย จิรทีปีต์ คาดกระโทก ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่10 บ้านโคกสำราญ ตำบลถาวร โดยโครงการมีส่วนช่วยในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน มีการจัดกิจกรรมการให้ความรู้แก่ประชาชนในตำบล เช่น การจัดทำเจลแอลกอฮอล์ การแจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค โควิด-19 การจัดทำเครื่องดื่มสมุนไพรจากวัตถุดิบที่มีในถ้องถิ่น ทำให้ประชาชนมีความรู้และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้ และกลุ่มเป้าหมายที่ 11 เอกชนในพื้นที่ ได้สอบถามเจ้าของร้านขายขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง นางสาวพัชริน ทองดล ชื่อร้านโชคสกุลทอง ได้สอบถามเกี่ยวกับบทบาทในการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของชุมชน มีการใช้งบประมาณ ทรัพยากร ทีมงานสนับสนุนในการร่วมดำเนินกิจกรรมของชุมชน จากการสอบถามข้อมูลที่ผ่านมาผู้ให้ข้อมูลได้ให้การต้อนรับให้ข้อมูล ความรู้ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

วิดีโอปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู