โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ข้าพเจ้า นาย วรายุทธ์ ทองดี ประเภทประชาชน
ในเดือนตุลาคมนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามเพิ่มเติมจากทาง อว.(แบบสอบถาม U2T-SROI) โดยจะเก็บข้อมูลทั้งหมด 11 กลุ่มเป้าหมายดังนี้
1)กลุ่มตำบลเป้าหมาย (ประธานวิสาหกิจชุมชน/ผู้นำชุมชน/เกษตรกร)
2)ลูกจ้างโครงการ (นักศึกษา/บัณฑิต/ประชาชน)
3)ครอบครัวลูกจ้าง
4)ชุมชนภายใน (ชุมชน/วัด/แหล่งการเกษตร/ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น เจ้าของร้านข้าวมันไก่ ในตำบล)
5)ชุมชนภายนอก (ชุมชน/วัด/แหล่งการเกษตร/ร้านค้าที่ตั้งอยู่นอกชุมชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น เจ้าของร้านอุปกรณ์การเกษตรที่อยู่นอกตำบล
6)อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ
7)เจ้าหน้าที่โครงการ USI
8)ผู้แทนตำบล (เจ้าหน้าที่อบตประจำตำบล *ผู้ได้รับมอบหมายในการประสานงานประจำตำบล)
9)หน่วยงานภาครัฐ (หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ เช่น โรงพยาบาล/พัฒนาชุมชน/รพ. สต.)
10)อปท. (ตัวแทนอปท.มีส่วนร่วมดำเนินงานกับโครงการ เช่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/นายกอบต./เทศบาลตำบล)
11)เอกชนในพื้นที่ (บริษัท ห้างร้าน หรือกิจการในพื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หจก./บริษัทภายในตำบล) โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สำรวจเป้าหมายที่ 10 และ11 จึงได้ลงพื้นที่หมู่10 เพื่อขอข้อมูลจากท่านผู้ใหญ่บ้านจิรทิปต์ คาดกระโทก เพื่อทำแบบสอบถามเป้าหมายที่ (10) ทางผู้ใหญ่บ้านเองได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการประกาศเสียงตามสายเพื่อความสะดวกในการลงพื้นที่ และเข้าร่วมอบรมกับทางโครงการ U2T และลงพื้นที่หมู่ 2 เพื่อทำแบบสอบถามเป้าหมายที่ (11) โดยมี คุณพัชรินทร์ ทองดล (ร้านโชคสกุลทอง) ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลในการสำรวจ

ข้าพเจ้า และทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และย้ายกลับมาอยู่บ้าน พบว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากที่ย้ายกลับมารักษาตัวที่บ้าน บางรายยังอยู่ในช่วงกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการ ข้าพเจ้าและทีมงานจึงไม่สามารถลงพื้นที่และขอข้อมูลส่วนตัวได้ทั้งหมด จึงได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รพ.สต.บ้านบุตาพวง เเละ อสม.แต่ละหมู่บ้านเพื่อขอข้อมูลและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทางสาธารณสุขได้ให้ข้อมูลว่า ผู้ที่กักตัวครบ 14 วันแล้ว จะได้รับฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ตามลำดับ

วันที่ 1 ตุลาคม ข้าพเจ้าได้เข้ารับการฉีดวัคซีน covid 19 ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นเข็มที่ 2 Astrazeneca ได้มีประชาชนเข้าร่วมรับการฉีดวัคซีนในวันเดียวกันไม่น้อยกว่า 700 คน ซึ่งเป็นเข็มที่ 2 หมดทุกคน หลังการฉีดวัคซีน covid 19 ครั้งนี้ข้าพเจ้าไม่มีผลข้างเคียงใดๆหลังการฉีดวัคซีนในครั้งนี้

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ประชุมออนไลน์ ประจำเดือนตุลาคม ร่วมกับทีมงาน และคณาอาจารย์ เพื่อสรุปงานที่ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจมา และวางแผนชี้แจงงานต่อไปเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

เนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้การลงพื้นที่สำรวจเกิดความลำบาก แต่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและใช้เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งในการสัมภาษณ์ประกอบกับประชาชนให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ส่งผลให้การเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น

อื่นๆ

เมนู