ข้าพเจ้า นายดนุพล บุญจันทร์ ประเภทนักศึกษา ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ คือพื้นที่ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ในช่วงวันที่20 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติม เเละร่วมอบรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในตำบล เเละอบรมพัฒนาแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งได้ความรู้เเละข้อมูลต่างๆมาเพิ่มเติมมากมาย  ดังต่อไปนี้

การสำรวจเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ก่อนที่จะลงพื้นที่ในการสำรวจได้ไปสอบถามกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อไปขอรายชื่อเกษตรกรในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งผู้ใหญ่บ้านได้ให้คำเเนะนำเป็นอย่างดี ทำให้การสำรวจในครั้งนี้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากสำรวจสัตว์เลี้ยงในตำบลถาวรพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มการเกษตรที่อยู่คู่กับการปลูกพืชมายาวนาน เช่น ชาวบ้านที่ทำนาก็จะเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย เพื่อใช้แรงงาน หรือสร้างผลผลิตรูปแบบอื่น ๆ ทว่าในปัจจุบันอาชีพเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์โดยตรงก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ใช่แค่เลี้ยงไว้ใช้ทำประโยชน์ในด้านแรงงานเพียงอย่างเดียว เเต่ยังมีสัตว์เลี้ยงประเภทความสวยงานที่เกษตรเลี้ยงไว้เพื่อค้าขาย ทำเป็นธุรกิจส่วนตัว เช่น นกเเก้ว สุนัข เป็นต้น

ร่วมอบรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในตำบล ซึ่งมีวิทยากรมาให้ความรู้ เเละได้ผู้นำชุมชนเเละชาวบ้านหลายท่านมาให้ความรู้ บอกเล่าเกี่ยวกับความเป็นมาของหมู่บ้านถาวร โดยวิทยากรได้มีการอบรมให้ความรู้ทางด้านอาชีพให้กับชาวบ้านในตำบลถาวร เพื่อนำมาส่งเสริมยกระดับหมู่บ้านถาวร และได้มีการถามไถ่ เกี่ยวกับอาชีพของชาวบ้านในตำบลถาวร ต่อมาได้รวบรวมข้อมูลเพื่อทำการแบ่งกลุ่มอาชีพ ซึ่งแบ่งหัวข้อและประเภทได้ 5 กลุ่ม ดังนี้ 1.กลุ่มอาชีพ ได้แก่  กลุ่มปลูกผัก กลุ่มทอเสื่อกก  กลุ่มเลี้ยงกระบือ 2.แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลอง2 น้ำตกเขาอ่าง ป่าเขาอังคาร อ่างเก็บน้ำเขาหลุบ บ่อหินซ้อน 3.กลุ่มดนตรีและวรรณกรรม ได้แก่ ครูเพลง ศิลปิน ครูดนตรี ชมรมดนตรีไทย โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง คณะกลองยาว รถแห่ คณะสรภัญญะ 4.อาหาร ได้แก่ กระยาสารท ข้าวเม่า  หมาน้อยลอยแก้ว แกงผักไข่ผำ ข้าวน้ำหมาก 5.การรักษาหมอเป่า ได้แก่ นายขันทองคำ (หมอเป่ากระดูก) เป็นต้น

ร่วมอบรมพัฒนาแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยว โดยได้นำเอาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในตำบลถาวรมาจัดเป็นหมวดหมู่ โดยรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูล คือ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว เส้นทาง พิกัดทางภูมิศาสตร์ ผู้ให้ข้อมูล  เก็บภาพถ่าย และประวัติความเป็นมาของแหล่งวัฒนธรรมต่างๆ  และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล สร้างเป็นแอปพลิเคชันเส้นทางการท่องเที่ยวในตำบลถาวรต่อไป

ED03 อบรมแหล่งท่องเที่ยวและออกแบบแอปพลิเคชัน ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ – YouTube

อื่นๆ

เมนู