1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED03 แนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยว ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ED03 แนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยว ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

แนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยว

ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ในการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ ประเพณี วัฒนธรรมรวมถึงตัวบุคคล ซึ่งในการสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อเข้ามาช่วยในการทำงานนั้น เราต้องอาศัยความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาและทำความเข้าใจจากข้อมมูลที่มีอยู่เป็นอย่างดี

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ทางเราได้ลงพื้นที่ไปยังตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเสาะหาสิ่งที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ ผู้คน รวมถึงประเพณีวัฒนธรรมที่คนในชุมชนยืดถือปฎิบัติสืบต่อกันมา จากข้อมูลที่ได้ลงพื้นที่ไปรวบรวมมานั้นพบข้อมูลที่น่าสนใจ และโดดเด่นอยู่จำนวนมาก อาทิเช่น ด้านอาชีพ ด้านดนตรีวรรณกรรม ด้านอาหาร ด้านประเพณีความเชื่อพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ และด้านธรรมชาติ ซึ่งในตำบลก็มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่มมากเหมาะแก่การนำเสนอเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างยิ่ง จากนั้นเราได้นำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อวางแผนสร้างเส้นทางการท่องเที่ยว ในการดำเนินงานครั้งนี้ทางคณาจารย์ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ในการสร้างแอพพลิเคชั่นและการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ มาให้ความรู้กับทางคณะดำเนินงานและทางคนในชุมชนเพื่อความรู้ในการต่อยอดการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งหัวข้อในการอบรมครั้งนี้คือ แนวทางพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยภาพรวมของการทำงานของแอพพลิเคชั่น ข้อมูลที่ต้องมีคือ

  •  ฐานข้อมูล
  • ชื่อสถานที่
  • รายละเอียด
  • เบอร์โทร
  • หมวดหมู่
  • พิกัดสถานที่
  • รูปภาพหรือวิดิโอ    

ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมานี้สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยว ดังนั้นทางคณะดำเนินงานจึงศึกษาข้อมูลในแต่ละที่อย่างละเอียดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริง เพื่อสร้างเส้นทางการท่องเที่ยว แนะนำชุมชนให้มีความน่าสนใจผ่านแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู