ข้าพเจ้านางสาวภาวารินทร์ คาดกระโทก ประเภทนักศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลถาวร ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ก่อนการปฏิบัติงานทางสมาชิกU2Tและอาจารย์ประจำตำบลได้ประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงการทำงานและร่วมกันวางแผนการจัดการอบรม

วันที่ 28 ตุลาคม ได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลถาวรโดยเริ่มจากการเล่าประวัติของตำบลถาวร โดยมีนายฮ้อยหา วงค์เพ็ญเป็นผู้ก่อตั้งบ้านถาวร และชาวบ้านผู้เข้าร่วมประชุมได้ช่วยกันระดมความคิดเพื่อหาของดี ของเด่น และประเพณีวัฒนธรรมของตำบลถาวรว่ามีอะไรบ้างซึ่งได้ข้อสรุปดังนี้

ด้านธรรมชาติ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลอง 2 น้ำตกอ่าง ป่าเขาหลุบ ป่าเขาอังคาร อ่างเก็บน้ำเขาหลุบ เขาแข่ และบ่อหินซ้อน

ด้านประเพณี ความเชื่อ พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ บุญข้าวจี่ ประเพณีขึ้นเขาหลุบ บุญบั้งไฟ บุญข้าวเม่า บุญข้าวประดับดิน เทศน์มหาชาติ เข้าพรรณษา ออกพรรณษา ลอยกระทง บุญกฐิน และประเพณีแห่ต้นผึ้ง

ด้านอาหาร ขนม หมาน้อยลอยแก้ว กระยาสาท ดักแด้ ไข่มดแดง ข้าวเม่า ข้าวจี่ คั่วหนูนา หลามเอียน กล้วยฉาบ อ่อมโจด แกงผักหวาน ดอกกระเจียว และอ่อมปูนา  เป็นต้น

ด้านดนตรี วรรณกรรม ได้แก่ ชมรมดนตรีไทยประสานศิลป์ คณะกลองยาว โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง ครูเพลง รถแห่ ครูดนตรี พ่อทองพูน คณะสรภัญญะ และรำกลองยาว

ด้านอาชีพ กลุ่มทอผ้า ทอเสื่อกก ปลูกผัก จักรสาน เลี้ยงโคขุน เลี้ยงแพะ เลี้ยงม้า เลี้ยงกระบือ กลองยาว ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จักรสาน ทำเครื่องดนตรีไทยและการทำตุง

เมื่อจัดแบ่งตามหัวข้อแล้วสมาชิกในทีมได้ประชุมกันและแบ่งกลุ่มเพื่อลงพื้นที่สอบถามข้อมูลและประวัติความเป็นมาของแต่ละสถานที่โดยได้สอบถามจากผู้นำชุมชน และผู้รู้ในแต่ละด้านและจับพิกัดของแต่ละสถานที่เพื่อนำข้อมูลไปทำแอปพลิเคชัน

วันที่ 6 พฤศจิกายน ได้เข้าอบรมการออกแบบแอปพลิเคชันโดยอาจารย์ผู้บรรยายได้ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการสร้างแอปพลิเคชันว่าแต่ละขั้นตอนต้องทำอะไรบ้างโดยใช้ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวสร้างแอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลถาวร และเทคนิคการถ่ายรูปการถ่ายวิดีโอควรจัดองค์ประกอบบของภาพให้เหมาะสมการใช้แสงธรรมชาติในการถ่ายควรเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมและการใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอให้วิดีโอออกมาน่าสนใจยิ่งขึ้น

ได้รายงานผลการสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูล CBDโดยการวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่ได้ประชุมร่วมกันกับสมาชิกในทีมโดยแบ่งหน้าที่ให้แต่ละกลุ่มหาข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดเพื่อสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและได้สรุปผลเป็นพาวเวอร์พ้อย

เก็บข้อมูลพื้นฐานในตำบลเพิ่มเติมโดยการสอบถามข้อมูลจากเกษตรกร ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ปลูกมันสำปะหลัง สัตว์ที่เลี้ยงในท้องถิ่นนิยมเลี้ยง วัว เลี้ยงไก่ เลี้ยงแพะ และสุนัข เลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหาร เพื่อขยายพันธุ์ จำหน่าย และเลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน

จากการสอบถามข้อมูลที่ผ่านมาผู้ให้ข้อมูลได้ให้การต้อนรับ ให้ข้อมูล ความรู้ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

วิดีโอปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู