1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED03-การสร้างและพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลถาวรและการใช้สื่อออนไลน์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวตำบลถาวร

ED03-การสร้างและพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลถาวรและการใช้สื่อออนไลน์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวตำบลถาวร

ข้าพเจ้านางสาวสุธากร ละครเขต  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการแหล่งท่องเที่ยวในตำบล ซึ่งมีวิทยากรและผู้นำชุมชนมาให้ความรู้ในการอบรม ซึ่งอดีตกำนันตำบลถาวรได้บอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านถาวร และได้แบ่งหัวข้อประเภทการท่องเที่ยว  1.กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มทอเสื่อกก ปลูกผัก กลุ่มจักรสาน กลุ่มเลี้ยงโคขุน กลุ่มเลี้ยงแพะ กลุ่มเลี้ยงม้า กลุ่มเลี้ยงกระบือ กลุ่มกลองยาว 2.แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ  ได้แก่  อ่างเก็บน้ำคลอง 2  น้ำตกเขาอ่าง  ป่าเขาหลุบ ป่าเขาอังคาร อ่างเก็บน้ำเขาหลุบ บ่อหินซ้อน 3.ดนตรีและวรรณกรรม ได้แก่  ชมรมดนตรีไทย โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง ครูเพลง ศิลปิน ครูดนตรี รถแห่ คณะสรภัญญะ คณะกลองยาว 4.อาหาร ได้แก่ หมาน้อยลอยแก้ว กระยาสารท ข้าวน้ำหมาก ข้าวเม่า หลามเอี่ยน แกงผักไข่ผำ 5.การรักษา หมอเป่า ได้แก่ นายขันทองคำ (หมอเป่ากระดูก) นายเหล่า นายสบตา และพ่อชม พ่อบุตรดา

-กลุ่มของข้าพเจ้าได้ลงพื้น วันที่ 31 ตุลาคม 2564 กลุ่มของข้าพเจ้าได้รับผิดชอบลงพื้นที่สอบถามข้อมูล ได้แก่ 1.ข้าวเม่า 2.กลองยาว 3.จักรสานพลาสติก 4.ประเพณีบุญบั้งไฟ 5.น้ำตกอ่าง 6.พะหยา คำกลอน 7.กลุ่มเลี้ยงหม่อนไหม 8.ท่อเสื่อกก 9.จักรสานไม้ไผ่ 10.ช่างทำเครื่องดนตรี/ครูดนตรี

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564  ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมการสร้างแอพพลิเคชัน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพและวิดีโอแบบตารางเส้น และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตัดต่อวีดีโอในแอพพลิเคชัน

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มของข้าพเจ้าได้ลงเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 10 ข้อ เกี่ยวกับเกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น และสัตว์ในท้องถิ่น กลุ่มของข้าพเจ้าได้ลงเก็บข้อมูลได้เสร็จสมบูรณ์และครบถ้วนตามกำหนด 1000 ข้อมูล ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู