ดิฉันนางสาวสุฑามาศ ศิรินัย  ประเภทนักศึกษา ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน ก่อนการปฏิบัติงานของตำบลถาวรทีมงาน U2T ตำบลถาวรมีการนัดหมายการประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงและวางแผนการปฏิบัติงานโดยการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

วันที่  วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการแหล่งท่องเที่ยวในตำบล ซึ่งมีวิทยากรมาให้ข้อมูลและสอบถามผู้นำชุมชนและชาวบ้านเกี่ยวกับประวัติตำบลถาวร แหล่งท่องเที่ยว อาหารประจำท้องถิ่น ประเพณีต่างๆ และสถานที่ที่ชาวบ้านนับถือกราบไหว้ โดยวิทยากรได้สอบถามข้อมูลและได้แบ่งข้อมูลดังต่อไปนี้

1.อาชีพ กลุ่มทอผ้าไหม ทอเสื่อกก ปลูกผัก กลุ่มจักสาน เลี้ยงโคขุน เลี้ยงแพะ เลี้ยงม้า เลี้ยงกระบือกลุ่มกลองยาว

2.ดนตรี/วรรณกรรม กลุ่มกลองยาว โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง ครูเพลง ติ่งลี่ อ่อนศิลา

3.อาหาร หมาน้อยลอยแก้ว เครือหมาน้อยลอยแก้ว แม่เรียงกระยาสารท หมู่ 6 หลามเอี่อน

4.ประเพณี/ความเชื่อ/พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ 

5.ธรรมชาติ ป่าเขาหลุบ ป่าเขาอังคาร เขาแข่ น้ำตก ดอกกระเจียว หน่อโจด เห็ดต่างๆ ผักอีนุน เป็นต้น

ทีมงาน U2T ได้ทำการแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม เพื่อลงไปเก็บข้อมูลแต่ละประเภท โดยดิฉันอยู่กลุ่มที่ 3 ได้เก็บข้อมูล ได้แก่ ช่างทำเครื่องดนตรี & ครูเพลง ตะกร้าจักสานจากไม้ไผ่ กลุ่มเสื่อกก ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ครูกลอน ประเพณีบุญบั้งไฟ จักสานพลาสติก กลองยาว ข้าวเม่า น้ำตกอ่าง  โดยมีการแบ่งงานออกเป็น 2 กลุ่ม  คือ 1. กลุ่มลงพื้นที่ 2. กลุ่มกรอกข้อมูล ซึ่งดิฉันได้อยู่กลุ่มกรอกข้อมูล โดยกรอกข้อมูลลงใน word และฟังเสียงสัมภาษณ์แล้วกรอกลงหัวข้อความสำคัญหรือเรื่องราวต่างๆ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564  ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมการสร้างแอพพลิเคชันร่วมกับชาวบ้าน  โดยการทำแอปพลิเคชั่นจะนำข้อมูลที่ทางทีมงานได้มา จะนำมาทำเป็นแอปพลิเคชั่นการท่องเที่ยวตำบลถาวร และ การได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตัดต่อวีดีโอ   เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพและวิดีโอแบบตารางเส้น  และการเรียนรู้แอปพลิเคชั่น In Shot ที่นำมาตัดต่อวีดีโอเเบบง่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อมาทีมงาน  U2T ตำบลถาวร ได้ลงสำรวจอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่นเพิ่มเติม จากที่ทางมหาวิทยาลัยให้เก็บข้อมูลลงระบบ u2t เป้าหมายตำบลละไม่ต่ำกว่า 1,000 ข้อมูล ทำให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายเพราะพื้นที่ตำบลถาวรเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเอง มีฝนตกตามฤดูกาล มีพืชหลากหลายชนิดที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ  มีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงท้องถิ่น เช่น โค กระบือ  ไก่  ปลา เป็นต้น สามารถเลี้ยงได้ตามธรรมชาติและสามารถเลี้ยงเพื่อบริโภคและจำหน่ายได้ด้วย

https://www.youtube.com/watch?v=N_lBlrGagko

อื่นๆ

เมนู