ข้าพเจ้านางสาวปภาวรินทร์ ศิริสวัสดิ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมอบรมเก็บข้อมูลครัวเรือนกลุ่มเปราะบางและน้ำหมักเพื่อสุขภาพตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำน้ำหมักเพื่อสุขภาพและเตรียมวัตถุดิบคือ ผลไม้ที่มีตามฤดูกาลและตามท้องตลาด ได้แก่ มะขามหวาน มะม่วงหาวมะนาวโห่ องุ่น ส้ม เป็นต้น ด้านทีมวิทยากรเตรียมอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ใช้ในการทำน้ำหมักให้ปลอดภัย ถูกต้องตามหลักอนามัย มีอุปกรณ์ เช่น กะละมังตะแกรงร่อน หม้อต้มน้ำ ผ้าขาวบาง เตาแก๊ส น้ำเปล่า ถุงมือพลาสติก ฝาปิดหม้อ ขวดโหลแก้ว ยางรัด กระดาษทิชชู และหัวเชื้อน้ำหมัก จากนั้นได้นำผลไม้ไปเตรียมโดยการนำเมล็ดออกให้หมดและเคี่ยวให้น้ำจากผลไม้ออกมาเพื่อสกัดคุณประโยชน์ทางโภชนาการวิธีการทำน้ำหมักเพื่อสุขภาพด้วยน้ำอุ่นเป็นเวลา 30 นาทีหรือจนกว่าน้ำจากผลไม้จะออกมาได้ตามปริมาณที่ต้องการ จากนั้นนำน้ำจากผลไม้มาหมักกับหัวเชื้อน้ำหมักไว้ในขวดโหลแก้วที่เตรียมไว้รอให้เย็นแล้วจึงปิดปากขวดโหลแก้วด้วยกระดาษทิชชู่และยางเพื่อให้จุลินทรีย์มีอากาศหายใจ ทิ้งไว้เป็นเวลา 3-7 สามารถจึงดื่มได้

ต่อมาข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหัวข้อครัวเรือนกลุ่มเปราะบางในตำบลถาวรตามที่ได้รับมอบหมาย ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการแบ่งหน้าที่และแบ่งสำรวจแต่ละหมู่โดยได้มีการขออนุญาติผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในการลงพื้นที่และขอข้อมูลในครั้งนี้ พบว่าในแต่ละหมู่บ้านมีครัวเรือนที่มีความยากจน มีรายได้ค่อนข้างน้อย แต่ค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างมาก และส่วนมากจะไม่ค่อยมีการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้รับรู้ข่าวสารได้น้อยลง ส่วนใหญ่จะรับรู้ข่าวสารทางหอกระจายข่าวหมู่บ้าน และประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร หาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่ และมีการได้รับสวัสดิการทางสังคมจากหน่วยงานภาครัฐที่ได้มาช่วยเหลือในบางส่วน แต่ยังช่วยเหลือได้ไม่ทั่วถึงหรือยังไม่ครอบคลุมความต้องการของชาวบ้าน ทำให้มีครัวเรือนกลุ่มเปราะบางนี้อยู่จำนวนหนึ่งและหวังว่าทางหน่วยงานภาครัฐจะเข้ามาช่วยเหลือต่อไป

อื่นๆ

เมนู