ข้าพเจ้านางสาวสุฑามาศ ศิรินัย  ประเภทนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้อบรมการทำน้ำหมักผลไม้เพื่อสุขภาพ และลงพื้นที่ในตำบลถาวรเพื่อสำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบาง

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เข้าอบรมร่วมกับทีมงานในหัวข้อการทำน้ำหมักผลไม้เพื่อสุขภาพ โดยใช้ผลไม้ตามฤดูกาลที่หาได้ง่าย เช่น ส้ม องุ่น  สับปะรด และมะม่วงหาวมะนาวโห่ ท่านวิทยากรได้พูดถึงกรรมวิธีการทำน้ำหมักสุขภาพ  สัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างวัตถุดิบต่างๆ ที่จะทำน้ำหมักจากผลไม้ การฆ่าเชื้อเพื่อความสะอาด การเก็บรักษา และระยะเวลาที่ใช้ในการหมักขึ้นอยู่กับชนิดของผลไม้ ต่อมาได้ลงมือปฏิบัติการทำน้ำหมักผลไม้ตามสูตรต่างๆ และได้แบ่งกลุ่มเลือกการทำน้ำหมักต่างผลไม้ต่างๆ

ต่อมาข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ผู้ยากไร้ ในหมู่ที่3 หมู่ที่8 และหมู่ที่9 พบว่าในแต่ละหมู่บ้านมีผู้ยากไร้จำนวนมาก โดยวิธีความลำบากในการใช้ชีวิตแตกต่างกันตามสถานภาพและสภาวะสังคมที่พบเจอส่วนใหญ่ที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้จะไม่ค่อยมั่นคง แข็งแรง  และมีรายได้ค่อนข้างน้อย รวมถึงค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างมากๆซึ่งรายได้มีไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในชีวิตประจำวันชาวบ้านเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีทำให้ไม่ได้รับข่าวสารที่รวดเร็วและชาวบ้านจะได้รับข่าวสารต้องเดินทางไปประชุมที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน มีการได้รับสวัสดิการทางสังคมจากหน่วยงานภาครัฐ คือ เทศบาลตำบลถาวร ได้มาช่วยเหลือในบางส่วนแต่ยังช่วยเหลือไม่ทั่วถึงยังมีคนยากไร้รอการช่วยเหลืออยู่บางส่วน สวัสดิการทางสังคมที่ชาวบ้านต้องการ เช่น สวัสดิการแห่งรัฐ เงินช่วยเหลือเป็นครัวเรือน

 

อื่นๆ

เมนู