ข้าพเจ้านางสาวภาวารินทร์ คาดกระโทก ประเภทนักศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลถาวร ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลแบบฟอร์ม 01: แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02: แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และแบบฟอร์ม 06 ชุมชนที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายคือ หมู่ 6,7และหมู่10

โดยจากการสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์ สถานที่ทำงานในพื้นที่อำเภอที่อาศัย ความโดดเด่นของตำบลคือ มีแหล่งป่าไม้ชุมชนที่อุดมสมบูรณ์คนในชุมชนส่วนใหญ่สามารถเก็บหาของป่าและสมุนไพรเพื่อใช้การบริโภคและอุปโภคในครัวเรือนและสามารถนำมาจำหน่ายช่วยให้เพิ่มรายได้ภายในครอบครัวอีกด้วย การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนคือมีการจัดการขยะ การจัดแหล่งน้ำตามธรรมชาติ และการทำเกษตรอินทรีย์ แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 คนในชุมชนส่วนใหญ่รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 รู้จักวิธีการป้องกันและเฝ้าระวังตนเอง ครอบครัวและคนในชุมชนจากโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี จากการสอบถามข้อมูลที่ผ่านมาผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้การต้อนรับให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

 

 

วิดีโอปฏิบัติงาน

 

 

อื่นๆ

เมนู