ข้าพเจ้า นางสาววัชรพร เนาวบุตร ประเภทประชาชน ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานกลุ่มที่2 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ รายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม2564

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจ01และ02ของ ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โดยทีมงานของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลหมู่ที่1หมู่2และหมู่11

ข้าพเจ้ารับผิดชอบเก็บข้อมูลหมู่ที่1จากการลงพื้นที่ได้รับความอนุเคราะห์ในการให้ข้มูลจากชาวบ้านในหมู่ที่1เป็นอย่างดี จากการลงพื้นที่หมู่ที่1พบว่าการประกอบอาชีพจะเป็นเกษตร ทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก รายจ่ายก็อยู่ในระดับทั่วไป ปัญหาและอุปสรรคในการลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลในการปฏิบัติงานตอนนี้อยู่ในช่วงเลือกตั้งจึงทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิดคิดว่ามาหาเสียง ข้าพเจ้าจึงอธิบายให้ชาวบ้านได้เข้าใจชาวบ้านก็ได้ให้การร่วมมือเป็นอย่างดี จากการสอบถามข้อมูลที่ผ่านมาผู้ให้สัมภาษณ์ได้้้้ให้าการต้อนรับให้ข้อมูลเป็นอย่างดีแต่ส่วนน้อยที่ไม่สะดวกให้ข้อมูลครบถ้วนทุกคำถาม

อื่นๆ

เมนู