ข้าพเจ้า นาย วรายุทธ์ ทองดี ประเภทประชาชน ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร:โครงการยกระดับเศษฐกิจเเละสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากเเก้วให้ประเทศ)
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 15 มีนาคม 2564 ตั้งเเต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ.ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน โดยมีนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชน ได้ทำการสำรวจแบบฟอร์ม 01: แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน,แบบฟอร์ม 02: แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติมโดยเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01,02 จากหมู่บ้านโดยร่วมงานกันกับนางสาวจันทรส ปรีชากูล เก็บข้อมูลเริ่มจากหมู่ที่ 4,5 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สอบถามจากหน่วยงาน รพสต.บ้านบุตาพวงถึงข้อมูลเบื้องสถาการณ์โควิด และผลกระทบที่ผ่านมา รวมถึง อสม.ที่รับผิดชอบในแต่ละหมู่บ้านแล้วลงพื้นที่สำรวจตามหลังคาเรือนที่วางแผนไว้ หลังจากทำการสำรวจเสร็จแล้วได้ทำการสรุปและวิเคราะห์ เขียนลงบทความในเดือนมีนาคม

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้น

ผลจากการลงเก็บข้อมูลในหมู่บ้านพบว่า ชาวบ้านในแต่ละชุมชน มีอาชีพการทำไร่ ทำนา ทำสวนและเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น แต่อาชีพหลักที่ชาวบ้านในชุมชนทำ คือ การทำนา ซึ่งเป็นอาชีพที่ทำรายได้ที่สูงที่สุดในแต่ละปี

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ชุมชนบางส่วนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ และการสวมหน้ากากอนามัย ยังมีชาวบ้านบางส่วนในชุมชนที่ทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดแต่ยังตระหนักถึงการป้องกันตัวเองไม่เพียงพอ ทั้งนีจากการลงพื้นที่สำรวจ ชาวบ้านในเเต่ละชุมชน ส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19
มากนัก แต่ที่พบปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลด้านอื่นเช่น ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ที่ชาวบ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจ ผลจากการสำรวจให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู