ข้าพเจ้านายภัทราวุธ บุตรสืบสาย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลถาวรโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม – 8 เมษายน พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8และหมู่ที่ 9 ตามแบบฟอร์ม 01 และแบบฟอร์ม 02 จากการเก็บข้อมูลที่ได้คิดเป็นร้อยละ 95 ของจำนวนครัวเรือนทั้ง3หมู่บ้านที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 29 มีนาคม -15 เมษายน 2564 ข้าพเจ้าได้อบรมเรียนรู้ออนไลน์หลักสูตร ด้านการเงิน Financial Literacy จำนวน 9 หลักสูตร ได้รับใบเกียติบัตร ต่อมาได้อบรมหลักสูตรด้านสังคม Social Literacy จำนวน 3 หลักสูตร ได้รับเกียรติบัตร ข้าพเจ้าเข้าอบรมทักษะทั้ง 4 ด้านครบแล้ว จะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาปรับใช้ในการทำงานต่อไป

แผนในการปฏิบัติงานครั้งต่อไปของกลุ่มข้าพเจ้า ได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูล เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม และร้านอาหารในท้องถิ่น กลุ่มข้าพเจ้าจะดำเนินการเก็บข้อมูล การลงพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

 

 

อื่นๆ

เมนู