ข้าพเจ้านางสาวชลธิชา เหลวกูล ประเภทประชาชน ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลร่วมกับทีมงาน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม – 10 เมษายน พ.ศ.2564

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่บ้านคลองต้อ หมู่7 และบ้านโคกสำราญ หมู่10 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนให้ได้ตามเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม – 10 เมษายน พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่ 7 และหมู่ 10 เพื่อสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม แบบฟอร์ม 01: แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน บางส่วน และแบบฟอร์ม 02: แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 วันที่ 4 เมษายน 2564 ข้าพเจ้าได้อบรมเรียนรู้ออนไลน์หลักสูตร Social Literacy หัวข้อ การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ | Network Creating with Communication in Social Media จำนวน 6 ชม. และได้รับใบเกียรติบัตรครบทั้ง 4 หลักสูตร และได้ศึกษาการใช้งานแอปพลิเคชันเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจาก อว. เพื่อทำการสำรวจข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อไป

จากการสำรวจข้อมูลพบว่าผู้ให้ข้อมูลไม่ค่อยอยากให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัว เช่น รายได้ หนี้สิน เงินเก็บเงินออม บางครัวเรือนไม่มีการจดบันทึกรายรับรายจ่าย ข้อมูลการสำรวจที่ได้จึงเป็นการประมาณค่าใช้จ่ายของผู้ให้ข้อมูล ข้าพเจ้าและทีมงานขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนของเราต่อไป ขอบคุณค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู