ข้าพเจ้านางสาวสุฑามาศ ศิรินัย  ประเภทนักศึกษา ตำบลถาวร ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนและแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด-19 ตามโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ และข้อมูลเพิ่มเติมจาก อว.

วันที่ 10 เมษายน 2564อาจารย์ได้มีการนัดหมายประชุมออนไลน์เพื่อแบ่งกลุ่มกันปฏิบัติงาน ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าได้รับผิดชอบให้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม และร้านอาหารในท้องถิ่น กลุ่มของข้าพเจ้าได้นัดหมายกันในการลงเก็บข้อมูลในวันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ข้าพเจ้าได้ทำการอบรมทักษะด้านการเงินเพิ่มเติม และได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู