1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED03 ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลพืชในท้องถิ่นและอาหารประจำท้องถิ่นในตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม

ED03 ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลพืชในท้องถิ่นและอาหารประจำท้องถิ่นในตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม

ข้าพเจ้า นายเทพประทาน เทียนทอง ประเภทนักศึกษา ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ คือพื้นที่ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการลงพื้นที่เป็นเดือนที่สี่ของการทำงาน

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้ลงพื้นที่สำรวจพืชในท้องถิ่น อาหารในท้องถิ่น และสัตว์ฬนท้องถิ่นตำบลถาวรเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้โดยนำข้อมูลที่ได้ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนจากการลงพื้นที่ในหมู่บ้านของตำบลถาวร ข้อมูลที่ได้คือในตำบลถาวรมีความอุดมสมบูรณ์มากได้ไปสำรวจพืชในท้องถิ่นมีมากมาย เช่น สีดาป่า ยอป่า ฝางแดง ตะแบก หนามกระทิง กระเจียวแดงและขาว สมัดน้อย ผักสาป หมากเป้ง บักหม้อ ผักติ้วป่า ผักหวานป่า และอีกมากมาย ข้อมูลอื่นๆที่ได้ พบว่าส่วนมากของประชาชนในตำบลถาวรทำการเกษตรทั้งสิ้นคือการทำนาข้าว ในส่วนที่เสร็จจากการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วจะมีการปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง เช่น พริก หอม กระเทียม และสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่แทบจะทุกครัวเรือนคือ ม้า กระบือ สุนัข เป็ด และไก่ เป็นต้น และขอบขอบคุณพี่น้องชาวถาวรที่ให้ข้อมูลชื่อพืชในท้องถิ่น

ส่วนอาหารในท้องถิ่นของหมู่บ้านในตำบลถาวรส่วนใหญ่จะเป็นอาหารอีสาน เพราะเดิมคนในพื้นที่เป็นคนอีสานกัน อาหารก็จะมีหลายรสชาติและหลายกรรมวิธีที่แตกต่างกันเป็นอาหารที่สามารถทำได้ง่ายๆตามฤดูกาลของวัตถุดิบที่มีอยู่ในแต่ฤดูกาล เช่นพวกส้มตำปูปลาร้า ต้มแซ่บ แกงดอกดิน ต้มผักหวานไข่มดแดง หรือห่อหมกไข่มดแดง เป็นต้น

จากกการลงพื้นที่ปฎิบัติงานสำรวจข้อมูลเชิงลึกเรื่องพืชในท้องถิ่นก็ได้พบพืชหลายชนิดมากมาย และได้รู้จักอาหารในท้องถิ่นมากขึ้น ส่วนคนในชุมชนให้ข้อมูลเป็นอย่างดีทำให้เก็บข้อมูลได้ง่ายมากขึ้น และทำให้คุ้นเคยเป็นกันเองกับคนในชุมชนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู