ข้าพเจ้านางสาวภาวารินทร์ คาดกระโทก ประเภทนักศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลถาวร ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมและสำรวจข้อมูลพื้นฐานประจำตำบลถาวร

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลอยู่3 หัวข้อคือ สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาในท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น โดยจากการสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน  สัตว์ในท้องถิ่นที่คนในชุมชนนิยมเลี้ยงกันคือ แพะเลี้ยงไว้จัดจำหน่าย ไก่และเป็ดเลี้ยงไว้รับประทานไข่และรับประทานเนื้อ ไก่ชน หมู วัว ม้า และอื่นๆ ภูมิปัญญาในท้องถิ่นคือการทอผ้าไหม การทอเสื่อกก การปลูกพืชเศรษฐกิจเช่น ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลังและมีประเพณีวัมนธรรมเช่นประเพณีบุญบั้งไฟ  แหล่งน้ำในชุมชนทั้ง11หมู่บ้านมีแหล่งน้ำที่สำคัญที่ใช้อุปโภคบริโภคทั้งหมด 17 แห่งได้แก่ ม.1 มีหนองกลางบ้าน คลองราดกล้วยราดพริก ม.2 คลองแซว สระหนองกี่ ม.3 หนองสิน หนองใหญ่ ม.4 ไม่มีแหล่งน้ำ ม.5 คลองยายแอ๋ว ม.6 ลำนางรอง ม.7 คลองทำนบใหญ่ คลองทำนบน้อย ม.8 หนองโรงเรียน ม.9 คลองราดพริก คลองอีแอ๋ว หนองสลักใด ม.10 คลองโพธิ์ ลำนางรอง ม.11 คลองอีแยว ซึ่งแหล่งน้ำสามารถใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร  จากการสอบถามข้อมูลที่ผ่านมาผู้ให้ข้อมูลได้ให้การต้อนรับให้ข้อมูล ความรู้ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

 

วิดีโอปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู