ข้าพเจ้านางสาวภาวารินทร์ คาดกระโทก ประเภทนักศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลถาวร ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน

ข้าพเจ้าได้สำรวจข้อมูล สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาในท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น โดยจากการสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน  สัตว์ในท้องถิ่นที่คนในชุมชนนิยมเลี้ยงกันคือ แพะ ไก่ เป็ด ไก่ชน หมู วัว ม้า และอื่นๆ ภูมิปัญญาในท้องถิ่นคือการทอผ้าไหม การทอเสื่อกก มันสำปะหลัง และมีประเพณีวัฒนธรรมเช่นประเพณีบุญบั้งไฟที่ประชาชนทุกหมู่บ้านจะร่วมแรงร่วมใจกันทำบั้งไฟเพื่อทำการแข่งขันและมีการละเล่นที่สนุกสนานเช่นการประกวดขบวนบั้งไฟ   แหล่งน้ำในชุมชนทั้ง11หมู่บ้านมีแหล่งน้ำที่สำคัญที่ใช้อุปโภคบริโภคทั้งหมด 17 แห่งได้แก่ ม.1 มีหนองกลางบ้าน คลองราดกล้วยราดพริก ม.2 คลองแซว สระหนองกี่ ม.3 หนองสิน หนองใหญ่ ม.4 ไม่มีแหล่งน้ำ ม.5 คลองยายแอ๋ว ม.6 ลำนางรอง ม.7 คลองทำนบใหญ่ คลองทำนบน้อย ม.8 หนองโรงเรียน ม.9 คลองราดพริก คลองอีแอ๋ว หนองสลักใด ม.10 คลองโพธิ์ ลำนางรอง ม.11 คลองอีแยว ซึ่งแหล่งน้ำสามารถใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร

เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ทางทีมงานตำบลถาวรได้ประชุมปรับแผนการทำงานและกำหนดแนวทางภารกิจพิเศษ COVID Weekร่วมกันโดยได้แบ่งการทำงานของสมาชิกออกเป็นกลุ่ม กลุ่มของข้าพเจ้าได้จัดทำสเปรย์แอลกฮอล์โดยมีอาจารย์ประจำตำบลเป็นผู้ให้ความรู้และร่วมกันจัดใส่บรรจุภัณฑ์เพื่อนำไปมอบให้แต่ละหมู่บ้านโดยมีการติดต่อประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน และทีมตำบลยังร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงรุกโดยเน้นเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดบริเวณวัด ชุมชน ตลาด สถานีตำรวจ และพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและได้จัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยอีกทั้งยังให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชิญชวนประชาชนมาฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน โควิด-19

การยกระดับผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ตำบลถาวรเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทำให้มีพืชพรรณมากมายจนทำให้มีเหลือเก็บและยังไม่ทราบว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ในทางไหนได้อีกจึงเป็นเหตุผลที่นำวัตถุดิบมาทำเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ วัตถุดิบที่หาได้ในชุมชนและปลอดสารเคมี มีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปการทำเครื่องดื่มและร่วมกันทำเครื่องดื่มโดยแบ่งการทำเป็นกลุ่ม กลุ่มของข้าพเจ้าได้ทำน้ำอัญชัน-มะนาว-น้ำผึ้ง วิธีการทำคือนำดอกอัญชันมาต้มผสมกับให้ได้สีที่เข็มเพื่อเป็นหัวเชื้อ มะนาวจะใช้มะนาวสดและวิธีการคั้นน้ำต้องพยายามไม่ให้น้ำมะนาวสัมผัสกับผิวของมะนาวเพราะทำให้น้ำมะนาวขมและใช้น้ำผึ้งแทนน้ำตาลเพราะให้สรชาติที่กลมกล่อมกว่าน้ำตาลและนอกจากนั้นน้ำผึ้งยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆและได้ร่วมกันบรรจุลงในภาชะเพื่อให้ง่ายต่อการรับประทานและเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดีเนื่องจาดเป็นกิจกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจได้และยังช่วยในการพัฒนาชุมชนของเราอีกด้วย

วิดีโอปฏิบัติงาน

 

 

อื่นๆ

เมนู