ข้าพเจ้านางสาวปภาวรินทร์ ศิริสวัสดิ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามแอปพลิเคชั่น U2T ของทาง อว. ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล
ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลตามแอปพลิเคชั่นของ อว.ในชุมชุนของตำบลถาวร คือ สัตว์ในวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท่องเที่ยว โดยจากการสำรวจลงพื้นที่สอบถามคนในชุมชนพบว่าส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์จำพวก หมู ไก่ เป็ด วัว นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงแพะและม้าในชุมชนอีกด้วย ต่อมาทางข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้สอบถามเพิ่มเติมในหัวข้อภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งในชุมชนมีการทอเสื่อกก หัวข้อแหล่งน้ำในท่องเที่ยวในชุมชนก็จะมีฝาย ห้วย เป็นต้น
โครงการ U2T Covid-19 week ทางข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้ร่วมกันลงมือบรรจุแมสก์และทำสเปย์แอลกอฮอล์โดยเริ่มตั้งแต่การผสมแอลกอกฮอล์ตามอัตราส่วนแล้วบรรจุลงขวดเพื่อนำออกไปแจกจ่ายให้กับชุมชนที่ได้รับมอบหมายโดยได้รับความร่วมมือกับทางผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จากนั้นทางทีมงานของตำบลถาวรได้รวมตัวลงพื้นที่ทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยง คือ เทศบาลตำบลถาวร วัด และตลาด ทำความสะอาดครั้งนี้ได้ทำการฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัยอีดกด้วยและได้มีการสอบถามผู้คนในบริเวณนั้นว่ามีมาตราการในการเฝ้าระวังโรคโควิดอย่างไรบ้าง
การอบรมทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกลุ่มของข้าพเจ้าได้ทำน้ำอัญชัญน้ำผึ้งมะนาวสมาชิกในกลุ่มมีทั้งทีมงานและชาวบ้านที่สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ช่วยกันลงมือทำโดยเริ่มต้นจากการนำอัญชัญแห้งมาต้มเพื่อเป็นตัวตั้งต้นแล้วผสมกับน้ำ น้ำมะนาว และน้ำผึ้งโดยสมาชิกในกลุ่มได้แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนแล้วลงมือปฏิบัติปริมาณเครื่องดื่มที่ทางกลุ่มได้ทำทั้งหมด 5 ลิตรเมื่อทำเสร็จแล้วจะมีคณะกรรมการและเพื่อนสมาชิกกลุ่มอื่นเดินดูและชิมได้เพื่อให้คะแนนหลังจากนั้นก็นำเครื่องดื่มที่ทำมาบรรจุใส่ขวดที่เตรียมไว้สำหรับผู้ที่สนใจสามารถนำเครื่องนั้นกลับไปไว้ดื่มได้ตามความสนใจการอบรมในครั้งได้ทั้งความรู้และได้ทั้งการลงมือปฏิบัติร่วมกับสมาขิกในกลุ่มและชาวบ้านผู้ที่สนมาร่วมอบรมในครั้งนี้จนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู